Vesti Konkursi i obaveštenja

Odluka o izboru projekata u kulturi u 2019. godini

Republika Srbija

Opština Ivanjica

Komisija za izbor projekata u kulturi u 2019.godini iz oblasti muzika  (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija)

01 broj 400-21/2019

25.07. 2019. godine

Ivanjica

            Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/09, 13/16 i 30/16- ispr), člana 7.  Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj, 105/16 i 112/17) po raspisanom Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta opštine Ivanjica u 2019. godini 01 broj 400-21/19 od 29.05.2019.godine, Komisija za izbor projekata u kulturi u 2019.godini iz oblasti muzika  (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija), na sednici održanoj dana 25. 07. 2019.godine donela je

ODLUKU

o izboru projekata u kulturi u 2019.godini

iz oblasti muzika  (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija)

Član 1.

            Odobravaju se projekti u kulturi iz oblasti muzika (stvaralaštvo,produkcija, interpretacija) koji će se finansirati i sufinansirati iz budžeta opštine Ivanjica u 2019. godini:

1. Projekat «Očuvanje i promocija kulturne baštine opštine Ivanjica» , korisnik sredstava KUD „Stari Vlah “ Ivanjica, u iznosu od 200.000,00 dinara.

 Komisija je konstatovala da je dokumentacija podnosioca prijave potpuna.

 Komisija je saglasna da je projekat odgovorio na Kriterijume za izbor projekata, a u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj, 105/16 i 112/17).

Postoji usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa (preloženi projekat u većoj meri zadovoljava ovaj kriterijum).  Izražen je kvalitet i sadržajna inovativnost projekta (predloženi projekat u većoj meri zadovoljava ovaj kriterijum). Izraženi kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to: stručni, odnosno umetnički kapaciteti i  neophodni resursi  (predloženi projekat u većoj  meri zadovoljava ovaj kriterijum). Finansijski plan je razrađen, usklađen sa planom aktivnosti projekta,   ekonomičan je  i uključeno je više izvora finansiranja (predloženi projekat u većoj meri zadovoljava ovaj kriterijum). Izražen je stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice (predloženi projekat u većoj meri zadovoljava ovaj kriterijum)        

                                                         Član 2.

Predlaže se Predsedniku opštine donošenje Rešenja o dodeli sredstava za izabrane projekte iz člana 1. ove Odluke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Ova Odluka se objavljuje na internet stranici opštine Ivanjica.

O b r a z l o ž e nj e

Na osnovu člana 76.  Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr),  predsednik opštine Ivanjica raspisao je Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi  iz budžeta opštine Ivanjica u 2019. godini, 01 broj 400-21/19 od 29.05.2019. godine, koji je objavljen 29.05.2019. godine na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs i  u dnevnom listu  „Srpski telegraf“.

Javni konkurs je bio otvoren 30 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica i  u dnevnom listu  „Srpski telegraf“. Na Javni konkurs je pristiglo 1 prijava iz oblasti muzika  (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija).

            Saglasno članu 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj, 105/16 i 112/17),  Predsednik opštine Ivanjica je rešenjem, 01 broj 400-21/19 od 22.07.2019. godine obrazovao Komisiju za izbor projekata u kulturi u oblasti muzika (stvaralaštvo,produkcija, interpretacija) u 2019. godini.                   

 Komisija je na svojoj sednici održanoj dana 25.07.2019. godine proverila  pravovremenost, kompletiranost pristiglih prijava–predloga uvidom u prispelu dokumentaciju, izvršila  je ocenu i izbor projekta u kulturi u oblasti muzika (stvaralaštvo,produkcija, interpretacija) podnetog povodom raspisanog Javnog konkursa u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave i Javnim konkursom za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta opštine Ivanjica u 2019. godini. Ukupno je pristigla 1 prijava. Nije bilo neblagovremenih prijava. Projekat koji je ispunjavao formalne uslove bio je  ocenjen od strane svakog člana Komisije, na osnovu kriterijuma propisanih članom 3. Uredbe, pri čemu je za projekat Komisija sačinila pisano obrazloženje u kome su navedeni razlozi za prihvatanje projekta.

            Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

.

                                                                                               PREDSEDNIK  KOMISIJE

                                                                                                            Milan Krunić

О Аутору

Financ