Vesti

Odluka o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica za 2018. godinu

        Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

-OPŠTINSKO VEĆE –

01 Broj: 06-26/2018

04. jun godine

I v a nj i c a

            Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl.glasnik RS“, broj 83/14, 58/15, 12/16-autentično tumačenje), člana 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“, broj 16/16 i 8/2017), člana 9. Pravilnika  o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja opštine Ivanjica („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 11/2015),  Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2018. godinu („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 10/17), Opštinsko veće opštine Ivanjica, na telefonskoj sednici,  dana 04.06. 2018. godine, d o n o s i

O  D  L  U  K  U

O RASPISIVANJU KONKURSA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA KOJIMA SE OSTVARUJE JAVNI INTERES U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA ZA 2018. GODINU

            I RASPISUJE SE konkurs za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica za 2018. godini, za proizvodnju medijskih sadržaja.

          II Sredstva za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruju javni interes u oblasti javnog informisanja, obezbeđena su Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2018. godinu („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 10/17), na razdelu 4- Opštinska uprava, program 1201-razvoj kulture, programska aktivnost 0004- ostvarivanje i unapređivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, ekonomska klasifikacija 454- Subvencije privatnim preduzećima .

                Ukupna sredstva za projektno sufinansiranje koja se raspodeljuju, za  proizvodnju medijskih sadržaja iznose 6.000.000,00 dinara (šest miliona dinara) za 2018. godinu.

         III Nakon objavljivanja ove Odluke raspisaće se javni poziv za učešće na konkursu i biće imenovana Konkursna komisija za sprovođenje postupka.

          IV Donošenjem ove Odluke prestaje da važi Odluka o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica za 2018. godinu („Službeni list opštine Ivanjica“ br. 03/2018).

         V Odluku objaviti na VEB-sajtu opštine Ivanjica i „Službenom listu opštine Ivanjica“.

  PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                                                 Zoran Lazović

О Аутору

Financ