Aktuelnosti Vesti

Poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu plana razvoja opštine Ivanjica za period 2023-2030

Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/07, 83/2014, – dr.zakon, 101/2016 – dr.zakon i 47/2018),  člana 94. Statuta Opštine Ivanjica („Službeni list Opštine Ivanjica“ broj 1/2019) , Opštinsko veće upućuje

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI

O NACRTU PLANA RAZVOJA OPŠTINE IVANJICA ZA PERIOD 2023-2030 GODINE

Nacrt Plana razvoja opštine Ivanjica za period 2023-2030. godine, daje se na Javnu raspravu od 9. juna 2023. godine do 29. juna 2023. godine.

Pozivaju se građani, udruženja, stručna i ostala javnost da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu Plana razvoja opštine  Ivanjica za period 2023-2030. godine

Predlozi, primedbe, sugestije građana i ostalih učesnika u javnoj raspravi mogu se dostaviti putem elektronske pošte na adresu soivanjica@ivanjica.gov.rs  ili poštom  na adresu: Venijamina Marinković br. 1 ili ličnom dostavom na pisarnicu  Opštine Ivanjica – sa napomenom na koverti: „Za javnu raspravu o Nacrtu Plana razvoja opštine Ivanjica za period 2023-2030. godine”, najkasnije do 29.06 2023. godine do 14,00 časova

Predlozi se dostavljaju na Obrascu koji se može preuzeti na internet stranici opštine www.ivanjica.gvo.rs ,  ili u prostorijama opštine.

Javna rasprava  za zainteresovane koji nisu u mogućnosti da primedbe i sugestije dostave u pisanom ili elektronskom obliku će se organizovati u sali Skupštine opštine Ivanjica u utorak  20.06.2023. godine u periodu od 11,00 do 13,00 časova.

Po okončanju javne rasprave opština Ivanjica će analizirati sve predloge, primedbe i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Plana, koji će biti objavljen na internet stranici Opštine u roku od 15 dana od okončanja javne rasprave.

Uz ovaj poziv, prilažu se sledeći dokumenti:

  • Program javne rasprave o Nacrtu Plana razvoja opštine Ivanjica za period 2023-2030. godine;
  • Nacrt Plana razvoja opštine opštine Ivanjica za period 2023-2030. godine;
  • Obrazac za komentare i sugestije u odnosu na Nacrt Plana razvoja opštine Ivanjica za period 2023-2030. godine.

Broj: 30-2/2023-01

U  Ivanjici,  dana 14.06.2023.

PREDSEDNIK

                                                                                                        Momčilo Mitrović

Nacrt Plana razvoja opštine Ivanjica od 2023-2030

О Аутору

WEB MASTER