Prirodne odlike

POLOŽAJ

Ivanjica-panorama

Ivanjica prelepa varošica u jugozapadnoj Srbiji. Leži na obalama reke Moravice, začetnice naše najveće reke, Zapadne a potom Velike Morave. Smeštena je u živopisnoj kotlini okružena planinskim vencima Golije, Javora, Mučnja, Čemerna i Radočela. Stanište čestitih, toplih i gostoprimljivih domaćina, oaza mira, čistog vazduha i ekološki zdrave sredine.

Opština Ivanjica se nalazi u delu Srbije poznatom kao Starovlaško-Raška visija. Administrativni je, privredni, prosvetno-kulturni i zdravstveni centar i sedište opštine. Opština obuhvata teritoriju ranijeg sreza Moravičkog, čije je sedište bila Ivanjica.

Opština Ivanjica se nalazi u delu Srbije poznatom kao Starovlaško-Raška visija. Administrativni je, privredni, prosvetno-kulturni i zdravstveni centar i sedište opštine. Opština obuhvata teritoriju ranijeg sreza Moravičkog, čije je sedište bila Ivanjica.

Detaljnije…

RELJEF

golija

Planine su dominantan oblik reljefa u ovom kraju, a vremenom nastanka, geološkim sastavom i pravcem pružanja pripadaju dinarskom tipu planina. Bogate su šumama, proplancima, pašnjacima, hladnim izvorima, bistrim rečicama i čistim vazduhom, divljim voćem, raznom divljači i šumskim plodovima.

Pogodne su za izlete, lovni, zdravstveni, zimski i seoski turizam. Zastupljene su, kako četinarske, tako i lišćarske vrste drveća u čistim i mešovitim postojbinama sa veoma bogatim fondom vrsta drveća.

Detaljnije…

KLIMA

vremePrema geografskoj širini, Ivanjica i njena okolina bi trebalo da imaju umerenokontinetalnu klimu, ali su reljef i biljni pokrivač uticali da skoro ceo Moravički kraj ima planinsku klimu, sa umereno toplim letima i hladnim zimama sa dosta snežnih padavina. Jedino u dolini Moravice je umerenokontinentalna klima.
Karakteristike klime svrstavaju ovaj kraj u ekskluzivne evropske klimatske banje i nije slučajno u Ivanjici izgrađen Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju.

Detaljnije…

REKE

reke ivanjicaRečni sistem opštine i bliske okoline, čine bistre, čiste i brze planinske reke. Moravica, Studenica i Nošnica, koje sa svojim pritokama vijugaju niz moravičke planine, dube krečnjačka korita i stvaraju uske i strme klisure.

Sve reke su izuzetno bogate ribom i pogodne za razvoj sportskog ribolova. Na teritoriji opštine Ivanjica se nalaze vodotokovi dva sliva: sliva Moravice i sliva Studenice koji su razdvojeni masivima i obroncima Golije. Iako ovi vodotokovi medju sobom nemaju nikakve fizičke veze, po svojim vodnim karakteristikama su veoma slični, a prostiru se na terenu sa nadmorskom visinom od preko 500 m, većinom i preko 700 m i spadaju u čist salmonidni region.

Detaljnije…

RUDE

ruda antimonaOpština Ivanjica ima nekoliko rudnih nalazišta koja su nekada eksploatisana. Jedan od njih je rudnik antimona na Gliječi i rudnik Lisa, dok drugi nisu ispitani. Trenutno se radi na ispitivanju rudnih nalazista u selu Lisa. Majdan kamenog krečnjaka u Raščićima je izuzetan materijal i koristi se za izgradnju puteva i gradnju objekata. Nalazište kamena filita u mestu Maće poznato je kao „maćanski kamen“ i koristi se kao krovni pokrivač. Postoji i nalazište ukrasnog kamena u Lukama. Na nekoliko desetina lokaliteta vađena je ruda prema predanju, još u rimsko doba i za vreme dinastije Nemanjić.

Detaljnije…

ŽIVOTNA SREDINA

cvećeOpština Ivanjica od 1998. godine preko Zavoda za javno zdravlje Čačak vrši kontrolu kvaliteta vazduha za područje grada pri čemu se mere koncentracije SO2 , čađi i ukupne taložne materije.
Kontrola kvaliteta vazduha vrši se na tri merna mesta i to: industrijska zona ”Fantoni – Špik” , centar grada i industrijska zona ”Hladnjača”. Od 2006. kontrola kvaliteta vazduha za iste parametre se vrši na dva merna mesta i to centar grada i industrijska zona ”Fantoni – Špik”.

Detaljnije…

INFRASTRUKTURA

asfaltni put

Prema podacima koji se odnose na 2005. godinu, na teritoriji opštine Ivanjica se nalazi 33 km magistralnih i 163 km regionalnih puteva. O ovim putevima se stara Republička direkcija za puteve. Magistralni put van grada je u dobrom stanju, dok je deo koji prolazi kroz grad u dužini od 6km znatno oštećen. Nije izgrađena deonica Magistralnog puta M21.1 Kumanica – Brnjica, u dužini od 21 m.
Dužina izgrađenih deonica regionalnih puteva je 121 m, od čega na polovini te dužine nije izgrađen drugi sloj asfalta, dok ostatak zahteva rehabilitaciju postojećeg kolovoza.

Detaljnije…

BILJNI I ŽIVOTINJSKI SVET

lisicaOpština Ivanjica ima površinu od 1.090 km2, od čega šume i šumsko zemljište obuhvataju površinu od 57.098 ha, od toga u državnom vlasništvu je 32.957 ha, a u privatnom 24.802 ha.

Poljoprivredno zemljište obuhvata 47,06%, šume i šumsko zemljište 49,54%, a neplodne površine 3,40%. Pedološki uslovi odnosno tipovi zemljišta opštine Ivanjica imaju pretežno brdskoplaninski karakter. Pored reljefa i geološka podloga je značajan činilac u obrazovanju zemljišta.

Detaljnije…