Aktuelnosti Vesti Konkursi i obaveštenja

Rešenje o izboru direktnih korisnika (privredni subjekti) u sprovođenju mera energetske sanacije

На основу члана 20. Правилника о суфинансирау мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова („Службени лист општине Ивањица“ број 7/2021), одељка IX. Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима и стамбеним заједницама на територији општине Ивањица за 2021. годину,  Општинско веће општине Ивањица на седници   одржаној дана 06.09.2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ)  У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

I УСВАЈА СЕ предлог коначног решења о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације коју је доставила Комисија за реализацију мера енергетске санације те се врши избор директних корисниак ( привредних субјеката) у спровођењу следећих мера:

  • мера 1 замена (набавка са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, на породичним кућама и становима, са пратећим грађевинским радовима.
Редни бројНазив привредног субјектаБрој бодова
 „EURO – PVC „ DОO Рашка100
 „HRAM 032 PVC TRADE“ DOO Прељина – пословна јединица МРО Ивањица90
 Акционарско друштво за промет и прераду стакла «СТАКЛОРЕКЛАМ» Лучани90
 Срђан Громовић ПР производња предмета од пластике „МАСТЕР. ИЦ“ Ивањица70
 Друштво са ограниченом одговорношћу „ IVA TEHNIC“ ДOO Шуме70
 Привредно друштво за производњу промет и услуге „AHALEX“  Д.О.О. Ивањица65
 „RIVAL  GRIN LINE“  DОО Чачак60
  • мера 2 замена (набавка са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, на стамбеним зградама, са пратећим грађевинским радовима.
Редни бројНазив привредног субјектаБрој бодова
 „EURO – PVC „ DОO Рашка100
 „HRAM 032 PVC TRADE“ DOO Прељина – пословна јединица МРО Ивањица90
 Акционарско друштво за промет и прераду стакла «СТАКЛОРЕКЛАМ» Лучани90
 Привредно друштво за производњу промет и услуге „AHALEX“  Д.О.О. Ивањица65
 „RIVAL  GRIN LINE“  DОО Чачак60

О б р а з л о ж е њ е

          Дана, 05.08.2021. Општинско веће општине Ивањица је расписало Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима и стамбеним заједницама на територији општине Ивањица за 2021. годину који је био отворен до 20.08.2021. године. Комисија за реализацију мера енергетске санације је дана 24.08.2021. године, отворила пристигле понуде и том приликом утврдила да је на Јавни позив приспело 7 понуда које су биле благовремене и уредне те је на основу критеријума из јавног позива израдила Прелимарну листувредновања и рангирања пријава привредних субјеката. Прелиминарна листа објављена је  на интернет страници општине Ивањица: www.ivanjica.gov.rs,  и огласној табли општине  Ивањица, дана 24.08.2021. године, а на исту у року од 8 дана од дана објављивања није било приговора од стране привредних субјеката.

         Имајући у виду напред наведено одлучено је као у диспозитиву овог решења.

         УПУСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Решење Општинског већа је коначно.

         Отправак решења доставити: Свим учесницима јавног позива  за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима и стамбеним заједницама на територији општине Ивањица за 2021. годину и Комисији за реализацију мера енергетске санације.

          ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА: 01 Број 400-39-1/2021

                                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                    _______________                                                                                                                                                        

                                                                                                                 Момчило Митровић

О Аутору

Financ