Vesti

Rešenje o prekidu svih izbornih radnji

              Na osnovu člana 15. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br.129/07, 34/10 – odluka US ,54/11 i 12/20), člana 100. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje) i člana 5. Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 31/2020),

             Izborna komisija opštine Ivanjica, na sednici održanoj 17. marta 2020. godine, donela je

R E Š E NJ E

O PREKIDU SVIH IZBORNIH RADNJI U SPROVOĐENJU IZBORA ZA  ODBORNIKE U SKUPŠTINI OPŠTINE IVANJICA, RASPISANIH ZA 26. APRIL 2020. GODINE

             1. Prekidaju se sve izborne radnje u sprovođenju izbora za  odbornike u Skupštini opštine Ivanjica, raspisanih za 26. april 2020. godine, počev od dana donošenja ovog rešenja dok važi Odluka o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, 29/20).

             2. Prestaju da teku svi rokovi za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora iz tačke 1. ovog rešenja, utvrđeni Zakonom o lokalnim izborima, Zakonom o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“, br. 104/09 i 99/11) i Uputstvom za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 26. april 2020. godine („Službeni glasnik RS“, broj 20/20).

            3. Novi rokovi za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za izbor odbornika u Skupštini opštine Ivanjica biće utvrđeni u skladu sa vremenom nastavka sprovođenja izbornih radnji počev od dana prestanka vanrednog stanja.

            4. Sve do sada preduzete izborne radnje u postupku sprovođenja izbora iz tačke 1. ove odluke ostaju na pravnoj snazi.

            5. Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu opštine Ivanjica“.

O b r a z l o ž e nj e

           Odlukom o proglašenju vanrednog stanja, koju su 15. marta 2020. godine, doneli zajedno predsednik Republike, predsednik Narodne skupštine i predsednik Vlade, proglašeno je vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije.

          Vlada je, na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije, uz supotpis predsednika Republike, 16. marta 2020. godine donela Uredbu o merama za vreme vanrednog stanja. Uredba je stupila na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, 16. marta 2020. godine.

          Članom 5. navedene Uredbe propisano je da se njenim stupanjem na snagu prekidaju sve izborne radnje u sprovođenju izbora za narodne poslanike, poslanike Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i odbornike skupština opština i gradova koji su raspisani za 26. april 2020. godine i da će se sprovođenje izbornih radnji nastaviti od dana prestanka vanrednog stanja.

           U skladu sa navedenim, Izborna komisija opštine Ivanjica, kao organ koji sprovodi postupak izbora za odbornike u Skupštini opštine Ivanjica, donosi rešenje o prekidu izbornih radnji, za vreme dok traje vanredno stanje, s tim da će se izborni proces, uključujući i rokove za vršenje izbornih radnji, nastaviti u skladu sa odlukom o prestanku vanrednog stanja, što će biti uređeno posebnim aktom Izborne komisije opštine Ivanjica.

       Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja može se podneti prigovor Izbornoj komisiji opštine Ivanjica u roku od 24 časa od časa donošenja Rešenja.

01 Broj: 013-22/2020

U Ivanjici, 17. marta 2020. godine

IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE IVANJICA

            PREDSEDNIK

              Jovana Bogdanović

О Аутору

Financ