Aktuelnosti Vesti Lokalna uprava

Treća sednica skupštine opštine Ivanjica zakazana za sredu

Treća sednica skupštine opštine Ivanjica zakazana je za sredu, 18. novembar, sa početkom u 10 časova. Sednica će se održati u Domu kulture Ivanjica.

D N E V N I    R E D

 1. Razmatranje Izveštaja Izborne Komisije opštine Ivanjica 01 broj: 013-108/2020 od 05. 11. 2020. godine i Predloga za verifikaciju mandata:
  • Milanu Dlačiću, mašinskom bravaru iz Ivanjice sa izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU;
  • Radoslavu Aleksiću, poljoprivredniku iz Ivanjice, sa izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU;
  • Mirjani Komatini, vaspitaču iz Ivanjice sa izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ- ZA NAŠU DECU
 1. Razmatranje Finansijskog izveštaja JKP“Ivanjica“ Ivanjica za 2019. godinu sa izveštajem ovlašćenog revizora;
 2. Razmatranje predloga Odluke JKP“Ivanjica Ivanjica o izmeni cenovnika komunalnih usluga snabdevanja vodom za piće, odvođenja otpadnih voda i sakupljanja, odvoženja i odlaganja komunalnog otpada.
 3. Predlog Odluke JKP“Ivanjica“ Ivanjica 05 Broj: 56-03/20-02 o raspodeli dela dobiti koju je preduzeće ostvarilo u 2019 godini;
 4. Razmatranje:
  •  Izveštaja  o poslovanju JKP „DUBOKO“ Užice za 2019. godinu, broj 1618-1/20-05;
  • Predlog Odluke JKP“Duboko“ Užice o utvrđivanju nove cene za prijem, tretman i odlaganje ostalih vrsta otpada, broj 1619-1/20-05;
  • Predlog Odluke o pokriću gubitka JKP“Duboko“ Užice za 2017 i 2018.godinu, broj 1620-1/20-05;
 5. Razmatranje:
  • Izveštaja o radu Ustanove Turistička organizacija opštine Ivanjica za 2019 godinu, broj 2020/07-06-01;
  • Plana rada Ustanove za 2020-tu godinu broj 2020/07-06-02;
 6. Razmatranje:
  • Izveštaja o radu sa finansijskim Izveštajem i izveštajem o javnim nabavkama Turističke organizacije Regija Zapadne Srbije za 2019 –tu godinu;
  • Programa rada Turističke organizacije Regija Zapadne Srbije za 2020 – tu godinu;
 7. Razmatranje:
  • – Izveštaja o radu i poslovanju Ustanove Dom kulture „Ivanjica“ za 2019.godinu;
  • Plana i Programa rada i finansiskog Plana Ustanove Dom kulture Ivanjica za 2020-tu godinu;
 1. Razmatranje:
  • Izveštaja o radu za 2019-tu godinu Biblioteke „Svetislav Vulović“ Ivanjica;
  • Plana i programa rada Biblioteke za 2020-tu godinu;
 2. Razmatranje:
  • Godišnjeg izveštaja o radu Ustanove Centra za socijalni rad Ivanjica za 2019. godinu;
  • Programa rada Ustanove za 2020-tu godinu;
 3. Razmatranje:
  • Izveštaja o radu Predškolske ustanove „Bajka“ Ivanjica za radnu 2019/2020 godinu;
  • Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Bajka“ Ivanjica sa operativnim planom za 2020/2021 godinu;
 4. Razmatranje Izveštaja o radu Opštinske uprave opštine Ivanjica za 2019-tu godinu i to:
  • Odeljenja za budžet i finansije;
  • Odeljenja za lokalnu i poresku administraciju;
  • Odeljenja za Lokalni ekonomski razvoj,investicije i građevinske poslove;
  • Odeljenja za urbanizam i komunalne poslove;
  • Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove;
  • Odeljenja za privredu i društvene delatnosti;
  • Odeljenja za inspekcijske poslove;
  • Odeljenja za poljoprivredu i zaštitu životne sredine;
  • Odeljenja za imovinsko – pravne i stambene poslove;
  • Služba za poslove Skupštine opštine,Opštinskog veća i Predsednika opštine.
 1. Razmatranje izveštaja o radu za 2019-tu godinu Opštinskog pravobranilaštva opštine Ivanjica;
 2. Razmatranje:
  •  Izveštaja o radu za 2019-tu godinu Opštinskog štaba za vanredne situcije;
  • Plana rada za 2020. godinu;
 1. Razmatranje Predloga rešenja o davanju predhodne saglasnosti na Predlog izmene Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Ivanjica za 2020. godinu;
 2. Razrešenje i imenovanje članova Školskog odbora Gimnazije Ivanjica;
 3. Razrešenje i imenovanje članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Bajka“ Ivanjica;
 4. Dostavljanje predloga za imenovanje članova Upravnog odbora Doma učenika ispred lokalne samouprave;
 5. Odbornička pitanja.

О Аутору

Financ