Aktuelnosti Vesti

Urbanistički projekat za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, trafostanice 35/10KV, trafostanice 10/0,4 KV

za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, trafostanice 35/10kV, trafostanice 10/0,4kV

 na teritoriji opštine Ivanjica u KO Prilike

U R B A N I S T I Č K I P R O J E K A T
za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda,
trafostanice 35/10kV, trafostanice 10/0,4kV
na teritoriji opštine Ivanjica u KO Prilike

 1. UVOD

1.1. Pravni i planski osnov za izradu Urbanističkog projekta

Pravni osnov za izradu Urbanističkog projekta za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, trafostanice 35/10kV, trafostanice 10/0,4kV na teritoriji opštine Ivanjica u KO Prilike (u daljem tekstu: Urbanistički projekat) sadržan je u:
– Članu 60,61,62 i 63 Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09 i 81/09 – ispr., 64/10 – odluka US i 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. Zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023).

 • Pravilniku o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019).

Planski osnov za izradu Urbanističkog projekta sadržan je u:

 • Planu generalne regulacije Ivanjica i Bukovica, delovi naseljenih mesta Sveštica, Bedina varoš, Šume, Dubrava, Prilike i Radaljevo („Službeni list opštine Ivanjica“ br.14/16) (u daljem tekstu: Plan generalne regulacije).
 • Za potrebe izrade Urbanističkog projekta dobijena je Informacija o lokaciji br. 350-210/2023-11 od 10.11.2023.godine.

1.2. Povod i cilj izrade Urbanističkog projekta

Prema članu 60. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014,145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 i 62/2023), „urbanistički projekat se izrađuje kada je to predviđeno planskim dokumentom ili na zahtev investitora, za potrebe urbanističko-arhitektonskog oblikovanja površina javne namene i urbanističko-arhitektonske razrade lokacija.“
Povod izrade Urbanističkog projekta je da se kroz urbanističko arhitektonsku razradu stvori osnov za izgradnju PPOV-a, a čija lokacija je određena Generalnim projektom sa Prethodnom studijom opravdanosti.
Cilj izrade Urbanističkog projekta je da se kroz urbanističko arhitektonsku razradu preispita predmetni prostor i stvori osnova za dalju realizaciju, a koja podrazumeva izgradnju sistema za prečišćavanje otpadnih voda i trafostanica za korisnike predmetnog prostora, a sve u skladu sa Planom generalne regulacije.
1.3. Granica i obuhvat Urbanističkog projekta

U obuhvat Urbanističkog projekta ulaze delovi katastarskih parcela broj: 1086, 1087, 1088, 1089/1, 1090/1, 1091/1, 1092/1, 1092/2, 1092/4, 1095/1, 1095/2, 1096/1, 1097/1 i 1100/1 sve u KO Prilike. Granica obuhvata je prikazana na grafičkom prilogu br.1 „Katastarsko – topografska podloga sa prikazom granice Urbanističkog projekta“.

Površina obuhvata Urbanističkog projekta je 15668m2.
Granica je definisana koordinatama:

1.4. Uslovljenost iz planske dokumentacije

Predmetne katastarske parcele koje su obuhvaćene ovim Urbanističkim projektom nalaze se u okviru Prostornog plana opštine Ivanjica ("Službeni list opštine Ivanjica" br.3/13), a u okviru građevinskog područja u okviru formiranih centara naselja.

Za područje u čijem obuhvatu se nalazi predmetni Urbanistički prostor izrađen je Plan generalne regulacije Ivanjica i Bukovica, delovi naseljenih mesta Sveštica, Bedina varoš, Šume, Dubrava, Prilike i Radaljevo („Službeni list opštine Ivanjica“ br.14/16).

Prema Planu generalne regulacije u oblasti 2.1.2. Podela prostora u zahvatu plana na celine, predmetne katastarske parcele se nalaze u okviru celine 21:
„Koristeći povoljne saobraćajne i terenske uslove, a prema postojećem načinu korišćenja planira se razvoj manjih radnih zona i mešovitog poslovanja, stanovanja srednjih i niskih gustina koje koncentracijom usluga uz magistralnu saobraćajnicu formiraju linijski centar.“
U istom planskom dokumetu predmetni prostor se nalazi u zoni C2 – stanovanje srednje gustine stanovanja sa pratećom namenom koja podrazumeva: uslužne delatnosti, mešovito poslovanje – trgovina na veliko i malo, proizvodni programi i privreda), javne namene, i prateći objekti infrastrukture.

POSEBNA PRAVILA GRAĐENJA NA OSTALIM POVRŠINAMA
C2 NISKE GUSTINE STANOVANJA do 5 stanova/ha
Pored prethodnih pravila za zone stanovanja gustina C, ove zone razvijaju i mogućnost obavljanja delatnosti privređivanja i za ovu zonu važe i sledeća pravila kao dopuna:
NAMENA OBJEKATA I PROSTORA
Osnovna namena: Stanovanje. Osnovni stambeni objekat može biti porodični ili višeporodični u zavisnosti od kapaciteta parcele, uz odgovarajuće urbanističke normative i pravila regulacije.
Prateće-kompatibilne namene: uslužne delatnosti, mešovito poslovanje – trgovina na veliko i malo, proizvodni programi i privreda), javne namene, i prateći objekti infrastrukture.
Za uređenje i izgradnju, kao i rekonstrukciju, dogradnju, nadgradnju i opremanje infrastrukturom, na ovim površinama radi se Urbanistički projekat na osnovu pravila ovog Plana i jasno definisanog programa.

OPŠTA PRAVILA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU POVRŠINA I OBJEKATA JAVNE NAMENE:
Izgradnja objekata javne namene vršiće se u okviru površina prema planiranoj nameni prostora, ali (prema potrebi) i na pogodnim lokacijama u okviru površina ostale namene (kao osnovna ili prateća; kao vid komercijalnog ili javnog poslovanja) pod uslovom da ni po jednom aspektu ne ugrožavaju pretežnu namenu u okviru koje se razvijaju.
Pretežna namena: površine i objekti javne namene prema karti Planirana namena površina
Moguće prateće kompatibilne namene: druge površine javne namene, uslužne kompatibilne delatnosti i odgovarajući prateći objekti saobraćajne i komunalne infrastrukture
Namene objekata čija gradnja je zabranjena u ovoj zoni: sve namene čija bi delatnost ugrozila životnu sredinu i pretežnu namenu.
Moguća je izgradnja višenamenskih objekata javnih namena, javnih i pratećih kompatibilnih namena
Funkcije smeštene u objektima graditeljskog nasleđa, moraju da zadovolje uslove nadležnih institucija zaštite spomenika kulture.
Veličina objekata i parcele je uslovljena vrstom i namenom, odnosno propisima za izgradnju odgovarajuće vrste objekata.
Mogućnosti izgradnje drugog objekta: može se graditi više objekata poštujući sve uslove gradnje definisane pravilima, i uz analizu organizacije parcele i uticaja na susedne parcele i objekte. Postoji mogućnost fazne realizacije.
Indeksi zauzetosti ili izgrađenosti proizilaze iz propisanih normativa za površine objekata i površine kompleksa svake namene (sadržano u Posebnim pravilima). Indeks zauzetosti do 80%
Spratnost i tip objekata zavisi od njegove namene, a mora biti prilagođen uslovima lokacije i funkciji pri čemu je maksimalna spratnost objekata P+6. Visina objekta je:

 • max 24,0m (do kote venca).
 • max 28,0m (do kote slemena).
  Objekti mogu imati podrumske ili suterenske etaže, ukoliko ne postoje smetnje geotehničke i hidrotehničke prirode
  Položaj objekata- horizontalna regulacija
  Položaj objekta na parceli definiše se:
 • građevinskom linijom u odnosu na regulaciju
 • u odnosu na granicu susedne parcele.
 • u odnosu na druge objekte na parceli
  Objekat se postavlja tako da ne ometa infrastrukturnu mrežu, objekte na istoj i susednim parcelama
  Građevinska linija je linija do koje je dozvoljena:
 • izgradnja novih objekata
 • dogradnja delova objekata
 • U neizgrađenim potezima objekte graditi na građevinskoj liniji na rastojanju minimum 10m od regulacione linije (ukoliko posebnim pravilima nije drugačije definisano)
 • Za objekte koji imaju indirektnu vezu sa javnim putem preko pristupne površine i u skladu sa Zakonom o planiranju i izgadnji, građevinska linija se utvrđuje kroz Lokacijske uslove
 • Ukoliko postojeći objekat delom izlazi ispred planom definisane građevinske linije, objekat se može zadržati ukoliko ne prelazi regulacionu liniju
 • Za objekte u obuhvatu postojećih ili prostora planiranih za izradu novih planova detaljne regulacije, građevinska linija definiše se tim planovima.
  Minimalna udaljenost slobodnostojećeg objekata, odnosno njegovih delova od granice susedne parcele je 3,5m.
  Minimalna međusobna udaljenost objekata na istoj parceli je 1/2 visine višeg objekta.
  Oblikovanje primereno nameni, uslovima lokacije i okruženju, uz savremen tretman arhitekture.
  Priključenje objekata na infrastrukturu vrši se na osnovu pravila plana i uslova ovlašćenih komunalnih preduzeća i organizacija. Izgradnja ovih objekata je uslovljena odgovarajućim nivoom komunalne opremljenosti (minimalni nivo podrazumeva obezbeđen izlaz na javni put, odgovarajući broj parking mesta na javnim parkiralištima ili u okviru kompleksa, odgovarajući saobraćajni i protivpožarni pristup, obezbeđene uslove za odlaganje komunalnog otpada i priključenje na elektroenergetsku mrežu, sistem vodovoda i kanalizacije).
  Osnovni uslovi zaštite životne sredine ostvaruju se rekonstrukcijom i izgradnjom objekata u skladu sa tehničkim i sanitarnim propisima, priključenjem na naseljsku infrastrukturu i uređenjem lokacije i parcele; odnosno uređenjem površina javnih namena, a posebno saobraćajnih i zelenih površina.
  Takođe, potrebno je da odgovarajuće službe kontrolišu izgradnju, uređenje površina javnih namena, komunalni otpad, snabdevanje vodom, kanalisanje i prečišćavanje otpadnih voda i dr.
  Osnovni bezbednosni uslovi vezani su za primenu seizmičkih propisa, protivpožarnih propisa, uslova iz geološke podloge, kao i za zone ograničenja izgradnje u okviru tehničkih ograničenja u koridorima infrastrukture. Kod većih investicionih radova potrebno je izvršiti ispitivanja stabilnosti terena.
  Izgradnja objekata i uređenje kompleksa vrši se na osnovu propisa i tehničkih uslova i normativa za odgovarajuću namenu Kompleks (parcela) mora biti uređen tako da bude u skladu sa namenom objekta i okruženjem; Osnovno uređenje obuhvata nivelaciju, parter, zelenu površinu parcele i odvodnjavanje. Maksimalno sačuvati postojeći zeleni fond na lokaciji.
  Obezbediti odgovarajući broj parking mesta na javnim parkiralištima, ili u okviru kompleksa i odgovarajući saobraćajni i protivpožarni pristup. Ukoliko je parking površina ispred osnovnog objekta, izvodi se kao otvoreno parkiralište.
  Pri projektovanju i izvođenju svih površina i objekata javnih namena obavezna je primena važećeg Pravilnika o tehničkim standardima pristupačnosti (Službeni glasnik RS broj 19/2012)
 1. POSTOJEĆE STANJE Urbanističkim projektom obrađuje se prostor u površini od 15668m2, a koji je do sada razrađivan Planom generalne regulacije.
  Prostor koji je predmet razrade se nalazi u naselju Prilike, približno 16 km nizvodno od uže gradske zone, u opštini Ivanjica. Lociran je između Državnog puta i leve obale reke Moravice.

*prikaz predmetne lokacije u širem okruženju

Na predmetnoj lokaciji prisutna je kultivisana vegetacija, jer se površina koristi kao poljoprivredno zemljište i u potpunosti je neizgrađena. 
 1. URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO REŠENJE

3.1. Urbanistička organizacija lokacije

U okviru opredeljene površine planirana je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, trafostanice 35/10kV, trafostanice 10/0,4kV i pristupnog puta navedenim sadržajima.
Prethodna studija opravdanosti pokazala je da je delimično centralizovani pristup i izgradnja zajedničkog PPOV za Užice, Arilje i Požegu i dva zasebna PPOV – za Ivanjicu i za Kosjerić optimalno i održivo rešenje. Predmet ovog Urbanističkog projekta je PPOV u Ivanjici. Na osnovu zaključka i preporuka Generalnog Projekta sa Prethodnom studijom opravdanosti izrađeno je Idejno rešenje za PPOV Ivanjica, a koji je sastavni deo ovog Urbanističkog projekta i kojim je definisana lokaciju za PPOV, a koja se razlikuje od one date Planom generalne regulacije.
Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sastoji od procesnih objekata i opreme za tretman otpadnih voda i mulja i prateće infrastrukture (spoljne cevne veze, interne saobraćajnice i platoi, rezervoar servisne vode, administrativna zgrada, portirnica).
U skladu sa zahtevom Elektrodistribucije, pogon Ivanjica, u kontaktu sa PPOV-om predviđena je i lokacija za trafostanicu 35/10kV Prilike. Da bi se obezbedili svi neophodni uslovi za priključenje planiranog PPOV-a na elektroenergetsku mrežu, u okviru posebne građevinske parcele planirana je izgradnja i trafostanice 10/0,4kV.
Predmetni prostor nema direktnu saobraćajnu vezu već je planiran pristupni put kao veza sa državnim putem IB reda. Svi predviđeni sadržaji povezani su internim jednosmernim saobraćajnicama.
Slobodne površine u okviru kompleksa podrazumevaju uređene zelene površine, kolske i pešačke staze čije uređenje je detaljnije dato u posebnom poglavlju 3.3. Način uređenja slobodnih i zelenih površina.
U neizgrađenom delu kompleksa PPOV-a i trafostanice su predviđene zelene površine koje će biti zasađene rastinjem.
Recipijent za PPOV će biti reka Moravica na osnovu čijeg kriterijuma (reda vodotoka) je projektovan stepen prečišćavanja.
Predviđeno je ograđivanje kompleksa oba postrojenja na način kako je opisano u posebnom poglavlju.

Faznost gradnje
Izgradnja novih objekata se može raditi fazno, u skladu sa pribavljenom tehničkom dokumentacijom i potrebama investitora.
Svaku fazu realizacije treba da prati adekvatno infrastrukturno opremanje.

3.1.1. Objekti u sklopu PPOV-a

Pri organizaciji predmetnog prostora vodilo se računa o tome da svi objekti budu adekvatno uklopljeni u okolinu.
PPOV Ivanjica projektuje se kao konvencionalno postrojenje sa aktivnim muljem u A2O (anerobno, anoksi, oksi) konfiguraciji, sa aerobnom stabilizaciojm mulja. Dehidratisani mulj se transportuje do centralnog PPOV na proces solarnog sušenja.

U okviru PPOV-a predviđeni su sledeći objekti:

Redni broj Naziv objekta
00 Retenzija sa grubom rešetkom i pumpnom stanicom
01 Objekat za predtretman
02 Objekat za prijem septičkog otpada
03 Razdelna građevina bioreaktora
04 A, B Bioreaktor (anerobni deo)
05 A, B Bioreaktor (anoksi deo)
06 A, B Bioreaktor (aerobni deo)
07 Razdelna građevina sekundarnih taložnika
08 A, B Sekundarni taložnici
09 Sabirna građevina sekundarnih taložnika
10 Izlazni merač protoka
11 Pumpna stanica viška mulja
12 Rezervoar za aerobnu stabilizaciju mulja
13 Objekat za obradu mulja
14 Kompresorska stanica
15 Gravitacioni ugušćivač mulja
16 Nadstrešnica za privremeno skladištenje mulja
17 Administrativna zgrada
18 Rezervoar za hidrantsku mrežu sa pumpnom stanicom
19 Biofilter
20 Dizel agregat
21 Izlivna građevina
22 Odlaganje komunalnog otpada

Detaljan opis svih objekata PPOV-a je dat u posebnom poglavlju, u okviru Idejnog rešenja.

3.1.2. Objekti u sklopu TS 35/10kV „Prilike“

U okviru trafostanice (TS) 35/10 kV „Prilike“ predviđeni su sledeći objekti:

Redni broj Naziv objekta
01 Zgrada postrojenja 35/10 kV
02 Energetski transformatori 35/10kV
03 Protivpožarni zid
04 Metalni otpornik za uzemljenje neutralne tačke
05 Uljna jama
06 Prelivni šaht uljne kanalizacije
07 Prelivni šaht kišne kanalizacije
08 Š3-Š12 Kablovski šahtovi
09 S1, S2 Separator

Detaljan opis svih objekata trafostanice 35/10 kV „Prilike“ je dat u posebnom poglavlju, u okviru Idejnog rešenja.

3.2. Način uređenja slobodnih i zelenih površina

      U neizgrađenom delu kompleksa, kako PPOV-a tako i planirane TS su predviđene zelene površine koje će biti zasađene rastinjem. 

Uređenje kompleksa vrši se u svemu prema funkcionalnim potrebama objekata. Manipulativne saobraćajne površine, pešačke površine, prelaz između kolskih i pešačkih površina, oprema i urbani mobilijar moraju u potpunosti odgovarati aktivnostima koje se obavljaju na predmetnim površinama.
Uređene slobodne i zelene površine kompleksa predstavljaju zelene površine čija namena ima pretežno zaštitnu ulogu. Potrebno je formirati neprekinuti pojas zelenila prema granici parcele. Prilikom formiranja ovog pojasa koristiće se autohtone drvenaste vrste lišćara i četinara, kombinovane sa žbunastom vegetacijom. Ovako formiran pojas imaće sanitarno-dekorativnu funkciju i uticaće kako na sprečavanje zagađenja gasovima, prašinom, lakim otpadom i bukom, tako i na stvaranje vizuelne barijere, sa ciljem ublažavanja potencijalno negativnih efekata i velike sagledivosti u okruženju.
Na slobodnim zelenim površinama u blizini objekata organizovane su niže dekorativne vrste drveća i žbunja na travnjaku.
Izbor vrsta mora biti u skladu sa namenom prostora i uslovima sredine. Preporuka je da to budu autohtone vrste otporne na prašinu i aerozagađenje. Raspored planirane vegetacije uskladiti sa postojećom i planiranom infrastrukturom.

Odlaganje komunalnog otpada je predviđeno posle ulaza u lokaciju PPOV-a, u kontaktu sa internom saobraćajnicom. Položaj i gabarit prostora za odlaganje komunalnog otpada je dat na grafičkim prilozima, a njihov broj se može menjati u skladu sa potrebama.

3.3. Uslovi za planiranu gradnju na parceli

Uslovi za planiranu gradnju, u okviru lokacije koja se razraćuje Urbanističkim projektom dati su u skladu sa Planom generalne regulacije.

3.3.1. Pravila parcelacije, preparcelacije i ispravke granica parcela

Ovim Urbanističkim projektom dat je predlog preparcelacije kojom bi se odvojile posebne građevinske parcele u funkciji PPOV-a, trafostanice 35/10kV, trafostanice 10/0,4kV i pristupnog puta, a na način kako je to predloženo ovim Predlogom preparcelacije i u svemu prema Pravilniku o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju („Sl. glasnik RS“, br. 22/2015).

Na grafičkom prilogu br. 7 dat je Predlog preparcelacije za formiranje građevinskih parcela, poštujući opšta pravila preparcelacije u pogledu veličine, oblika i površine građevinske parcele. Građevinskim parcelama je obezbeđen adekvatan pristup sa javne saobraćajne površine.
Ovim predlogom preparcelacije se kao konačan rezultat dobijaju ČETIRI građevinske parcele, a način formiranja i bilansi površina su dati u sledećoj tabeli:

Nova parcela Broj katastarske parcele POVRŠINA FORMIRANE PARCELE (m2)
GP1 deo 1086, 1088, 1089/1, 1090/1, 1091/1, 1092/1, 1092/2 i 1092/4 sve
KO Prilike 11558
GP2 deo 1092/1, 1092/2 i 1092/4 sve
KO Prilike 1809
GP3 deo 1092/1 KO Prilike 435
GP4 deo 1087, 1092/1, 1095/1, 1095/2, 1096/1, 1097/1 i 1100/1 sve
KO Prilike 1866
UKUPNO GP 15668
katastarske parcele za dalju parcelaciju prema Planskom aktu deo 1086, 1087, 1088, 1089/1, 1090/1, 1091/1, 1092/1, 1092/2, 1092/4, 1095/1, 1095/2, 1096/1, 1097/1 i 1100/1 sve
KO Prilike 40323
UKUPNO PP 55991

3.3.2. Uslovi izgradnje za nove objekte u funkciji PPOV-a

Planirana izgradnja prema Pravilniku o klasifikaciji objekata (“Službeni glasnik RS” broj 22/15) pripada kategoriji – G i klasi 221220 – građevine (uređaji) za čišćenje vode.

• Svi predviđeni objekti (objekat br. 1 – objekat br. 22) su u funkciji kompleksa PPOV-a.
• Na površini u funkciji kompleksa postaviti objekte u funkciji PPOV-a koji su definisani Idejnim rešenjem. Idejno rešenje, koje je sastavni deo Urbanističkog projekta, nije obavezujuće u smislu funkcionalne organizacije i oblikovanja. U daljoj razradi kroz tehničku dokumentaciju moguća su odstupanja u okviru zadate zone gradnje, a u skladu sa potrebama i uz poštovanje pravila i propisa za izgradnju date vrste objekata.
• Objekte postavljati kao slobodnostojeće, u okviru zadate zone gradnje, koja je definisana koordinatama, a koje su date u okviru grafičkog priloga–List br.5. Regulaciono i nivelaciono rešenje.
• Međusobno udaljenje objekata, kao i udaljenje novih objekata od granica susedne parcele je definisano kroz postavku objekata i dato je na grafičkim prilozima.
• Veličina parcele za predviđene sadržaje se poklapa sa granicom kompleksa, a definisana je u okviru Predloga preparcelacije.
• Svi objekti koji su predviđeni su prizemni.
• Ograđivanje kompleksa je obavezno i definisano je na grafičkim prilozima. Ogradu postaviti u skladu sa propisima za ovu vrstu objekata.
• Direktan pristup kompleksu je obezbeđen sa pristupnog puta koji je definisan ovim Urbanističkim projektom.

3.3.3. Uslovi izgradnje za nove objekte u funkciji TS 35/10kV „Prilike“

Planirana izgradnja prema Pravilniku o klasifikaciji objekata (“Službeni glasnik RS” broj 22/15) pripada kategoriji – G i klasi 221420 – transformatorske stanice i podstanice.

• Svi predviđeni objekti (objekat br. 1 – objekat br. 9) su u funkciji kompleksa trafostanice.
• Na površini u funkciji kompleksa postaviti objekte u funkciji trafostanice koji su definisani Idejnim rešenjem. Idejno rešenje, koje je sastavni deo Urbanističkog projekta, nije obavezujuće u smislu funkcionalne organizacije i oblikovanja. U daljoj razradi kroz tehničku dokumentaciju moguća su odstupanja u okviru zadate zone gradnje, a u skladu sa potrebama i uz poštovanje pravila i propisa za izgradnju date vrste objekata.
• Objekte postavljati kao slobodnostojeće, u okviru zadate zone gradnje, koja je definisana koordinatama, a koje su date u okviru grafičkog priloga–List br.5. Regulaciono i nivelaciono rešenje.
• Međusobno udaljenje objekata, kao i udaljenje novih objekata od granica susedne parcele je definisano kroz postavku objekata i dato je na grafičkim prilozima.
• Veličina parcele za predviđene sadržaje se poklapa sa granicom kompleksa, a definisana je u okviru Predloga preparcelacije.
• Svi objekti koji su predviđeni su prizemni.
• Ograđivanje kompleksa je obavezno i definisano je na grafičkim prilozima. Ogradu postaviti u skladu sa propisima za ovu vrstu objekata.
• Direktan pristup kompleksu je obezbeđen sa pristupnog puta koji je definisan ovim Urbanističkim projektom.

3.3.4. Uslovi izgradnje za nove objekte u funkciji TS 10/0.4kV

Planirana izgradnja prema Pravilniku o klasifikaciji objekata (“Službeni glasnik RS” broj 22/15) pripada kategoriji – G i klasi 221420 – transformatorske stanice i podstanice.
• Ovim Urbanističkim projektom je dat okviran gabarit trafostanice 10/0.4kV koji nije obavezujuć već će se prilikom dalje razrade kroz tehničku dokumentaciju definisati njen tačan tip i gabarit.
• Objekat postaviti kao slobodnostojeći, iza zadate građevinske linije, a koja je definisana na grafičkim prilozima.
• Prilikom postavke objekta potrebno je ispoštovati zadatu građevinsku liniju i minimalno odstojanje od susedne parcele od 5m.
• Veličina parcele za predviđenu TS je definisana u okviru Predloga preparcelacije.
• Objekat TS je prizeman.
• Ograđivanje TS 10/0.4kV nije obavezno, a građevinsku parcelu je moguće ograditi živom zelenom ogradom
• Kolski prilaz je obezbeđen sa pristupnog puta koji je definisan ovim Urbanističkim projektom.

3.4. Bilans površina na nivou obuhvata Urbanističkog projekta

Namena Površina m² Površina pod objektima
m² BRGP
m² Iz Procenat zelenih površina Spratnost
Površina u funkciji PPOV – GP1 11558,30 902,37 902,37 7,8% 52,64% P
Površina u funkciji TS 35/10kV – GP2 1808,89 292,05 292,05 16,1% 49,89% P
Površina u funkciji TS 10/0.4kV – GP3 435,35 22,50 22,50 5,2% 83,58% P
Površina u funkciji pristupnog puta – GP4 1865,42 / / / / /
Ukupno UP 15667,96 1216,92 1216,92 7,77% 46,91% P

3.5. Način priključenja na infrastrukturnu mrežu

3.5.1 Saobraćaj

Kompleks postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i planiranih trafostanica nema direktnu saobraćajnu vezu, već je planiran pristupni put kao veza sa državnim putem IB reda broj 21 Novi Sad – Irig – Ruma – Šabac – Koceljeva – Valjevo – Kosjerić – Požega – Arilje – Ivanjica – Sjenica, deonica br. 02132 od čvora 2130 Arilje do čvora br. 2131 Prilike.
Do izgradnje planiranog autoputa E763 Beograd – Čačak-Požega-Ivanjica-Republika Crna Gora tranzitni saobraćaj i dalje će se voditi po pravcu državnih puteva, odnosno širom centralnom gradskom zonom.
Orijentaciona trasa autoputskog koridora data u Planu generalne regulacije pruža se severno u odnosu na lokaciju budućih sadržaja planiranih urbanističkim projektom, angažujući značajan deo urbanizovanog planskog područja, s tim da je taj prostor, ovim Planskim dokumentom definisana kao uslovna namena.
Konačna trasa autoputa E763 i njegov zaštitni koridor u predmetnoj zoni je prema smernicama iz PGR-a usaglašen sa definitivnom trasom autoputa, preuzetom iz Generalnog projekta, pa predmetni prostor ne zalazi u koridor, niti zaštitni pojas planiranog autoputa.
Priključak pristupnog puta za PPOV i trafostanice na državni put IB reda broj 21 planiran je na putnoj stacionaži km 239+940 sa leve strane u pravcu rasta stacionaže. Poprečni profil državnog puta (kolovoz širine 7m sa obostranim trotoarima širine 2 i 3m) preuzet je iz Plana generalne regulacije Ivanjica i Bukovica, delovi naseljenih mesta Sveštica, Bedina varoš, Šume, Dubrava, Prilike i Radaljevo kao stečena obaveza, dok je pristupni put Idejnim projektom planiran sa poprečnim profilom koji se sastoji od kolovoza širine 6m i obostranim bankinama širine po 1m do ulaska u kompleks. Priključenje na postojeću saobraćajnicu – državni put IB reda broj 21 je oblikovano lepezama radijusa 15m. Osovina saobraćajnice je definisana pravcima i krivinom, sa radijusimom horizontalne krivine R=22m. Situacionim rešenjem dati su svi neophodni elementi i podaci koji definišu osu saobraćajnice u horizontalnom smislu.

Unutrašnja saobraćajnica PPOV

Kretanje vozila unutar kompleksa se ostvaruje planiranom saobraćajnicom. Isprojektovana je jednosmerna saobraćajnica sa kolovozom širine 3.5m. Poprečni i podužni planovi su projektovani u skladu sa pravilnikom, sa akcentom na nemsetano odvođenje vode sa saobraćajnih površina.
Sa leve i desne strane prediđeno je postavljanje betonskih ivičnjaka na ivicama saobraćajnica. Ivičnjaci su dimenzija 18/24 i 24/18.
Osovina saobraćajnice je definisana pravcima i krivinama, sa radijusima horizontalnih krivina R=8.75m, što ispunjava kriterijum minimalnog unutrašnjeg radijusa krivine predviđenim „Pravilnikom o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekta povećanog rizika od požara“.
Situacionim rešenjem dati su svi neophodni elementi i podaci koji definišu osu saobraćajnice u horizontalnom smislu. Čvorovi tangentnih poligona su definisani X i Y koordinatama. Dužina projektovane saobraćajnice iznosi 301.437m.

Kad je u pitanju lokacija trafo-stanice 35/10kV, predviđen je poseban saobraćajni priključak širine 6m na pristupni put, neposredno ispred ulaska na kompleks PPOV. Na ovaj način je ostvaren adekvatan ulazak-izlazak merodavnog vozila (vatrogasnog) na lokaciju trafostanice, kao i jednosmerni režim kretanja u okviru nje, preko interne saobraćajnice širine 3.8m.

Plato PPOV-a

Plato opasuju unutrašnja saobraćajnica, objekat za predtretman i taložnici. Plato je širine 6m, što obezbeđuje nesmetano manevrisanje i okretanje vozila. Poprečni i podužni planovi su projektovani u skladu sa pravilnikom, sa akcentom na nemsetano odvođenje vode sa saobraćajnih površina.
Sa leve i desne strane prediđeno je postavljanje betonskih ivičnjaka na ivicama saobraćajnica. Ivičnjaci su dimenzija 18/24 i 24/18.

Situacionim rešenjem dati su svi neophodni elementi i podaci koji definišu osu saobraćajnice u horizontalnom smislu. Čvorovi tangentnih poligona su definisani X i Y koordinatama. Dužina projektovane saobraćajnice iznosi 18.144m.

Parking PPOV-a

U neposrednoj blizini objekta „Upravna zgrada“ predviđen je parking za putnička vozila sa 6 parking mesta. Parking modul je dimenzija 2.5×5.0m. Oko parkinga su predviđeni ivičnjaci dimenzija 18/24 na ivicama parkinga i zelenih površina, i 24/12 na ivici parkinga i pristupog puta.

Interni saobraćaj trafostanice 35/10 kV „Prilike“

Kad je u pitanju lokacija trafostanice 35/10kV, predviđen je poseban saobraćajni priključak širine 6m na pristupni put, neposredno ispred ulaska na kompleks PPOV. Na ovaj način je ostvaren adekvatan ulazak-izlazak merodavnog vozila (vatrogasnog) na lokaciju trafostanice, kao i jednosmerni režim kretanja u okviru nje, preko interne saobraćajnice širine 3.8m.

Trafostanica 10/04 kV

Ovom infrastrukturnom objektu, takođe je obezbeđen kolski pristup na javnu saobraćajnicu – direktna veza sa planiranim pristupnim putem.

3.5.2 Komunalna infrastruktura

3.5.2.1. Hidrotehnička infrastruktura

Vodovodna mreža

Postojeće stanje
Na državnom putu IB reda broj 21 deonica Arilje – Prilike postoji vodovodni cevovod PEØ160 mm. Na samoj lokaciji predviđenoj za PPOV nema izgrađene vodovodne mreže.

Planirano rešenje
Priključiti se sa vodom na postojeći cevovod PEØ160 mm koji se nalazi na Državnom putu IB reda broj 21 deonica Arilje – Prilike. Na potrebnom mestu je predviđen vodomerni šaht. Posle vodomernog šahta vodovodna mreža se deli na dva dela. Prvi krak služi za snabdevanje objekata sa sanitarnom vodom, a drugi krak služi za punjenje rezervoara za hidrantsku i servisnu vodu. Kako količina vode i pritisak u hidrantskoj mreži nisu dovoljni predviđen je rezervoar korisne zapremine od 72m³ za hidrantsku mrežu kao i potrebnu zapreminu za servisnu vodu na kompleksu od 40m³, što ukupno iznosi 112m³. Iz rezervoara se voda pumpa u hidrantsku mrežu. Predviđena je jedna radna i jedna rezervna pumpa. Hidrantska mreža je prstenasta prečnika 110mm. Na potrebnim mestima su predviđeni nadzemni hidranti prečnika 80mm. Potrebna količina vode za gašenje požara iznosi 10 l/s, a potreban pritisak na hidrantima 2,5 bara. Vodovodne cevi su od PEHD materijala za radni pritisak od 10 bara i postavljaju se u rovu na posteljicu od peska. Zatrpavanje rova ispod asfaltnih površina je šljunkom a ispod zelenih površina zemljom iz iskopa u slojevima od 30cm sa potrebnim kvašenjem i nabijanjem.

Fekalna kanalizacija

Postojeće stanje
Na samoj lokaciji predviđenoj za PPOV nema izgrađene fekalne kanalizacije.

Planirano rešenje
Fekalne otpadne vode iz Ivanjice se kolektorom prečnika Ø500mm odvode na PPOV koji se nalazi u Prilikama. Fekalna kanalizacija unutar kompleksa PPOV predviđena je unutar administrativnog objekta. Prikupljene upotrebljene sanitarne vode se gravitaciono vode prema retenzionom bazenu na početku tehnološkog procesa. Projektovani kapacitet PPOV je 23000 ES. Posle tretmana fekalne vode na PPOV ona se gravitaciono ispušta u reku Moravicu. Na mestu ispuštanja predviđena je izlivna građevina koja se završava žabljim poklopcem. Reka Moravica pripada vodotocima I reda pa tako i stepen prečišćavanja mora biti odgovarajući. Položaj PPOV-a mora biti takav da nije ugrožen od stogodišnjih voda reke Moravice. Mora se utvrditi uticaj izliva na samu reku i shodno tome predvideti mere zaštite obala i dna i potrebna uređenja reka uzvodno i nizvodno od mesta izliva. Obezvodnjeni mulj se odvodi na Regionalno postrojenje za upravljanje muljem koje se nalazi u sklopu PPOV Požega. Zbog planiranih pražnjenja sadržine septičkih jama putem cisterni na PPOV-u predviđa se objekat za prihvat sadržaja septičkih jama koji bi se tretirao na PPOV sa otpadnim vodama.
Spoljašnja kanalizaciona mreža sanitarnih otpadnih voda na predmetnom prostoru predviđena je od PVC kanalizacionih cevi prečnika Ø250mm, prstenaste krutosti SN8. Cevi se polažu u zemljani rov pravougaonog poprečnog preseka širine 1.0m, na posteljicu od peska debljine 10cm. Prilikom određivanja dubine cevovoda uzeti su u obzir statički i dinamički uticaji opterećenja, kao i uticaj temperature na smrzavanje cevovoda. Zbog izvesnog broja drugih komunalnih instalacija predviđen je kombinovan iskop: 80% mašinski i 20% ručni. Oplata rova mora biti postavljena po propisima za tu vrstu posla i statičkom proračunu bez odstupanja, kako ne bi došlo do nesreće. Zatrpavanje rova se vrši peskom u zoni cevovoda i materijalom iz iskopa do kote terena (putne konstrukcije).
Revizioni šaht predviđen je od armiranog betona. Unutar šahta predviđen je neophodan broj penjalica.
Nakon montaže celokupne mreže, istu je potrebno ispitati na vodonepropusnost, u svemu prema važećim pravilnicima.
Unutrašnja kanalizaciona mreža je od zvučno optimizovanih kanalizacionih cevi sa mufom prečnika Ø50, Ø75, Ø110, i priključuje se na spoljašnju kanalizacionu mrežu u revizionim šahtovima.

Atmosferska kanalizacija

Postojeće stanje
Na samoj lokaciji predviđenoj za PPOV nema izgrađene atmosferske kanalizacije

Planirano rešenje
Duž saobraćajnice u okviru plana predviđena je atmosferska kanalizacija. Na potrebnim mestima su projektovani slivnici koji odvode atmosfersku vodu u kanalizaciju. Kanalizacione cevi su od PVC materijala odgovarajućeg prečnika. Postavljaju se u rovu na posteljicu od peska. Zatrpavanje rova je šljunkom ispod asfaltnih površina i zemljom iz iskopa ispod zelenih površina u slojevima od 30cm sa potrebnim kvašenjem i nabijanjem.Na potrebnim mestima su predviđeni revizioni silazi čije rastojanje ne sme biti veće od 50m.Revizioni silazi su od gotovih AB prstenova prečnika 1000mm. Završavaju se sa livenogvozdenim poklopcem i ramom. Kod trafo stanice atmosferske vode se prikupljaju preko slivnika i slivničke rešetke i odvode na separatore masti i ulja. Atmosferske vode se izlivaju u reku Moravicu posle tretmana na separatorima masti i ulja. Na mestu izlivanja je predviđena izlivna građevina koja se završava žabljim poklopacem. Reka Moravica pripada vodotocima I reda pa tako i stepen prečišćavanja mora biti odgovarajući. Mora se utvrditi uticaj izliva na samu reku i shodno tome predvideti mere zaštite obala i dna i potrebna uređenja reka uzvodno i nizvodno od mesta izliva. Računalo se sa kišom inteziteta 183,5 l/s/ha, povratnog perioda od dve godine i trajanja od 15 minuta. Koeficijent oticanja sa asfaltnih površina i krovova je 0,9 a sa zelenih površina 0,3.

3.5.2.2. Elektroenergetska infrastruktura
Na prostoru u obuhvatu Urbanističkog projekta ne postoji izgrađena elektroenergetska mreža i objekti.
Prema uslovima Elektrodistribucija Srbije a.d., ogranak Elektrodistribucija Čačak, da bi se obezbedili elektroenergetski i tehnički uslovi za priključenje kompleksa PPOV-a, planira se izgradnja nove montažno-betonske ili zidane trafostanice (TS) 10/0,4 kV, intalisane snage 1h1000 kVA. Ova trafostanica će se graditi na posebno izdvojenoj parceli (GP3) uz parcelu kompleksa PPOV. Novoj TS je potrebno obezbediti kolski prilaz min. širine 2,8 m, a u TS je potrebno predvideti merenje utrošene električne energije i snage preko mernih uređaja na srednjem naponu 10 kV.
Napajanje električnom energijom nove TS 10/0,4 kV će se obezbediti na dva moguća načina:
1) Izgradnjom kablovskog 10 kV voda tipa HNE 49/A 3h(1h150) mm², dužine oko 2.500 m, od TS 35/10 kV „Satelitska stanica“ do nove TS 10/0,4 kV. U TS „Satelitska stanica“ je potrebno izvršiti zamenu postojećih energetskih transformatora 35/10 kV snage 2h2.5 MVA novim 2h4 MVA sa prilagođenjem potrebne energetske opreme za ugradnju transformatora.
2) Na novoj parceli u obuhvatu Urbanističkog projekta (GP2) se planira izgradnja nove TS 35/10 kV „Prilike“ sa pristupnim putem. Od ove TS je potrebno izgraditi kabel 10 kV tipa HNE 49/A 3h(1h150) mm² do nove TS 10/0,4 kV. Priključenje nove TS „Prilike“ će se realizovati nadzemnim vodom 35 kV od DV 35 kV „Satelitska stanica-Latvica“ po principu „ulaz-izlaz“ u dužini od oko 400 m. Izgradnja nadzemnog voda 35 kV će biti predmet posebnog projekta.

Od nove TS 10/0,4 kV će se izgraditi niskonaponska 0,4 kV mreža do svih objekata koji zahtevaju napajanje.
Nije dozvoljena gradnja objekata u pojasu od 1 m levo i desno od podzemnog elektroenergetskog voda.
U kompleksu PPOV-a će se prema potrebama izgraditi i instalacija spoljnog osvetljenja kompleksa. Instalacija spoljašnjeg osvetljenja će se realizovati sa svetiljkama sa LED izvorima svetlosti montiranim na stubove u skladu sa fotometrijskim proračunom. U istom rovu sa kablovima spoljašnjeg osvetljenja polaže se i pocinkovana traka za uzemljenje stubova. Položaj instalacije osvetljenja će se odrediti prilikom izrade projektno-tehničke dokumentacije.
Električna instalacija u objektima kompleksa PPOV-a predviđena je kablovima, odgovarajućeg broja i preseka žila prema proračunima. Kablovi se polažu delom u kablovskoj kanalizaciji, delom na PNK regale, a delom na zid ispod maltera (u administrativnom objektu).
U kompleksu PPOV-a je planirano i postavljanje uređaja za rezervno napajanje-dizel električnog agregata (DEA).
Na krovnim površinama objekata se mogu postavljati solarni fotonaponski moduli za proizvodnju električne energije.
Bliže uslove za projektovanje i priključenje odrediće nadležna elektrodistribucija prilikom procedure izdavanja lokacijskih uslova.
3.5.2.3. Telekomunikaciona infrastruktura
Na prostoru u obuhvatu Urbanističkog projekta postoje izgrađene telekomunikacione instalacije – pretplatnički podzemni TK kabel uz državni put Ib reda br. 21 koji se nalazi na dubini od 0,6-0,8m. Prema uslovima „Telekom Srbija“ a.d., uslovi za tehničko rešenje-priključenje na telekomunikacionu mrežu su sledeći:
U okviru katastarskih parcela br. 1099 i 1092/1 će se izgraditi TK kanalizaciju sa 2 montažna ili 2 zidana mini kablovska okna.
Od novoprojektovanog TK okna br.2, do koncentracionog TK ormana, u admistrativnoj zgradi će se položiti u zemlju 2 PE cev preseka 40 mm, koje će biti iskorišćene prilikom povezivanja budućeg objekta na pristupnu tačku telekomunikacione mreže operatera.

Prilikom izrade projektno-tehničke dokumentacije potrebno je pridržavati se sledećih uslova:
Sve instalacione UTP kablove završiti u jednoj tački tj. koncentracionom ormanu;
Koncentracione ormane u objektima gde postoje potrebe za telekomunikacionim uslugama povezati sa koncentracionim ormanom u admistritativnoj zgradi i to provlačenjem TK kablova kroz PE cevi koje treba položiti u saobraćajnom pojasu, prilikom izgradnje saobraćajnog pojasa;
U okviru unutrašnjeg telefonskog razvoda predvideti instalacione kablove za kompjutersku mrežu (UTP kablovi, najmanje cat 6e) po pravilima strukturnog kabliranja;
U temelju administrativne zgrade kao i u temeljima novoprojektovanih poslovnih objekata ugraditi 2 PVC cevi preseka 100 mm. i to po 1,00 m van temelja objekata;
Od koncentracionog ormana (u administrativnoj zgradi) do uvodne TK kutije (u administrativnoj zgradi) položiti cev minimalnog prečnika Φ 32 mm. kroz koju treba provući kablove za povezivanje koncentracionog ormana i uvodne TK kutije. Uvodna TK kutija treba da bude najmanjeg kapaciteta 6h2. Uvodnu TK kutiju montirati na tavanu objekta. Na krovu objekta montirati krajnji krovni nosač PSK.
Ukoliko postojeća vazdušna TK mreža (nije ucrtana u uslovima „Telekom Srbija“ a.d.) smeta prilikom izgradnje predmetnog objekta, potrebno je predvideti njeno izmeštanje o trošku investitora i neophodno je uraditi Tehničko rešenje (Projekat izmeštanja, zaštite i obezbeđenja postojećih TK kablova i objekata) u saradnji sa „Telekom Srbija“ a.d. Služba za planiranje i izgradnju mreže Kragujevac, Sektor za mrežne operacije, Odeljenje za planiranje i izgradnju mreže Čačak. Takvo tehničko rešenje mora biti sastavni deo potrebne Tehničke dokumentacije i po izradi dokumentacije, istu, dostaviti na saglasnost ovom Odeljenju.
Zaštitu i obezbeđenje postojećih TK objekata i kablova treba izvršiti pre početka bilo kakvih građevinskih radova i preduzeti sve potrebne i odgovarajuće mere predostrožnosti kako ne bi, na bilo koji način, došlo do ugrožavanja mehaničke stabilnosti, tehničke ispravnosti i optičkih karakteristika postojećih TK objekata i kablova.
Svi radovi moraju biti izvedeni po propisima koje je izdala ZJPTT Beograd.

U kompleksu se predviđaju i druge elektronsko-komunikacione instalacije i objekti – SKS sistem za telefonske instalacije, LAN, video nadzor, kontrola pristupa i sl. U komleksu se mogu postavljati i antenski sistemi mobilne telefonije i ostalih elektronskih komunikacija, u skladu sa zakonskom regulativom iz ove oblasti.

 1. INŽENJERSKOGEOLOŠKI USLOVI

Prema Planu generalne regulacije za deo područja nije rađen elaborat- Mikroseizmičko i inženjersko geološko rejoniranje područja grada Ivanjica.
Prema Planu generalne regulacije na nepovoljnim i uslovno povoljnim terenima moguća je gradnja uz prethodna detaljna istraživanja i prethodnu adekvatnu sanaciju. Kroz istraživanja daće se detaljne karakteristike terena u zahvatu koje treba da pokažu da li se na ovim delovima uz određena ograničenja izgradnje (manjeg ili većeg obima) može konstatovati mogućnost formiranja urbanističkih uslova za izgradnju i usaglašavanje postojećih objekata, uz uređenje i sanaciju terena, odnosno potvrde opšta pravila građenja, ili njihova korekcija uz mogućnost umanjenja ili povećanja ograničenja ili potpunog ograničenje izgradnje.
Obzirom na nivo istraživanja (za potrebe generalnog plana) precizno razgraničenje između namena određenih planom u zonama ograničenja definisaće se tek nakon detaljnih istraživanja.
Kod razrade Plana generalne regulacije, tj za potrebe planova detaljne regulacije potrebno je vršiti geološka istraživanja za ovaj nivo planske dokumentacije. Kod većih investicionih radova neophodno je izvršiti detaljnija istraživanja sa aspekta mikroseizmike i inženjerske geologije.
Za svaku novu gradnju u okviru predmetnog prostora potrebno je uraditi Elaborat o geotehničkim uslovim izgradnje koji se prilaže uz projekat za građevinsku dozvolu.

 1. MERE I USLOVI ZAŠTITE

5.1. Mere i uslovi zaštite životne sredine

Prema članu 3 Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 i 36/2009) i Uredbi o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“, br. 114/2008), a sa ciljem zaštite životne sredine na predmetnom području, za komplekse postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i trafostanice propisana je obaveza izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu.
Zahtevi za mulj
Mulj generisan u procesu prečišćavanja otpadnih voda mora biti aerobno stabilizovan i obezvodnjen do minimum 20% suve materije pre transporta na regionalno postrojenje za upravljanje muljem koje se nalazi u sklopu centralnog PPOV Požega.

Zahtevi za kvalitet vazduha
Kvalitet vazduha na granici lokacije PPOV sa susednim parcelama i objektima mora biti u skladu sa važećom nacionalnom regulativom:
• Zakon o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS“, br. 36/2009-60, 10/2013-30, 26/2021-3 (dr. zakon));
• Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađenja, osim postrojenja za sagorevanje („Službeni glasnik RS“, br. 111/2015 i 83/2021, Deo VIII Postrojenje za tretman otpadnih voda;
• Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“, br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013).

Zahtevani nivo buke
Buka izmerena na granicama područja Postrojenja i u radnom okruženju mora biti usklađena sa relevantnom važećom nacionalnom regulativom:
• Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini (Sl.Glasnik RS, br. 96/2021),
• Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini (Sl.Glasnik RS, br.75/2010),
• Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke (Sl.Glasnik RS, br.72/2010) i
• Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci (Sl.Glasnik RS, br.96/2011, 78/2015 i 93/2019).
Nivo buke koja se emituje tokom rada postrojenja na granicama područja postrojenja ne sme da pređe 55 dB(A) tokom dana, odnosno 45 dB(A) noću.
Nivo buke u radnom prostoru na rastojanju od 1 m od bilo kog dela opreme koji proizvodi buku ne sme premašiti 75 dB(A).

5.2. Mere zaštite nepokretnih kulturnih i prirodnih dobara

Prema Planu generalne regulacije u obuhvatu Urbanističkog projekta se ne nalaze utvrđena dobra koja uživaju prethodnu zaštitu u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima („Sl. glasnik RS“, br. 71/94, 52/2011 – dr. zakoni, 99/2011 – dr. zakon, 6/2020 – dr. zakon i 35/2021 – dr. zakon). U skladu sa tim Izvođač/Investitor imaju zakonsku obavezu da poštuju mere i postupe u skladu sa njima:
• Ukoliko se prilikom zemljanih radova u okviru urbanističkog projekta naiđe na arheološki materijal Investitor/Izvođač su u obavezi da obustave radove i obaveste Zavod kao teritorijalno nadležnu ustanovu zaštite. Ukoliko se utvrdi da navedena nepokretnost ili pokretni materijal imasvojstvo kulturnog dobra stručni tim Zavoda kao teritorijalno nadležne ustanove može povremeno obustaviti radove. U skladu sa prirodom dobra Zavod može propisati meru kontinuiranog nadzora uz ručni iskop ili izvođenje zaštitnih arheoloških iskopavanja.
• Investitor/Izvođač su dužni da preduzmu mere zaštite kako otkriveni arheološki materijal ne bi bio uništen i oštećen.
• Ukoliko se prilikom radova naiđe na građevinske ostatke od interesa za Republiku Srbiju, nadležni Zavod će u dogovoru sa Republičkim zavodom i nadležnim Ministarstvom kulture i informisanja izraditi mere tehničke zaštite otkrivenih ostataka.
• Troškove iskopavanja, praćenja radova i konzervacije otkrivenog materijala snosi Investitor.

U okviru predmetne lokacije prema PGR-u nema zaštićenih prirodnih dobara.
Obaveza je investitora izvođenja radova, shodno članu 99. Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – ispr., 14/2016, 95/2018 – dr. zakon i 71/2021), da ukoliko u toku izvođenja radova naiđe na prirodno dobro koje je geološko – paleontološkog ili mineraloško –petrološkog porekla, a za koje se pretpostavlja da ima svojstvo spomenika prirode, o tome obavesti ministarstvo nadležno za poslove životne sredine i da preduzme sve mere kako se prirodno dobro ne bi oštetilo do dolaska ovlašćenog lica. Na osnovu člana 109. Zakona o kulturnim dobrima („Sl. glasnik RS“, br. 71/94, 52/2011 – dr. zakoni, 99/2011 – dr. zakon, 6/2020 – dr. zakon i 35/2021 – dr. zakon), obaveza izvođača radova je da ukoliko naiđe na arheološko nalazište ili arheološke predmete, odmah prekine radove i obavesti nadležni zavod i da preduzme mere da se nalaz ne ošteti, ne uništi i da se sačuva na mestu i u položaju u kome je otkriven.

5.3. Mere zaštite od požara i eksplozija

Prilikom projektovanja i izgradnje objekta, koji se gradi prema zakonu koji uređuje oblast planiranja i izgradnje, moraju se obezbediti osnovni zahtevi zaštite od požara tako da se u slučaju požara:
• Očuva nosivost konstrukcije tokom određenog vremena,
• Spreči širenje vatre i dima unutar objekta,
• Spreči širenje vatre na susedne objekte,
• Omogući sigurna i bezbedna evakuacija ljudi, odnosno njihovo spasavanje.

Radi zaštite od požara objekti moraju biti realizovani prema odgovarajućim tehničkim protivpožarnim propisima, standardima i normativima:

 • Objekti moraju biti realizovani u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara („Sl. Glasnik RS“, br. 11/09, 20/15, 87/18 i 87/18 – dr. zakon)
 • Objekti moraju imati odgovarajuću hidrantsku mrežu koja se po protoku i pritisku vode u mreži planira i projektuje prema Pravilniku o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara („Sl. glasnik RS“, br. 3/18)
 • Objektima mora biti obezbeđen pristupni put za vatrogasna vozila, shodno Pravilniku o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice, uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekata povećanog rizika od požara („Sl. list SRJ“, br. 8/95), po kome najudaljenija tačka kolovoza nije dalja od 25m od gabarita objekta.
 • Objekti moraju biti realizovani u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Sl. Glasnik RS“, br. 80/15, 67/17 i 103/18), Pravilnikom o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona („Sl. list SFRJ“, br. 53/88, 54/88 – ispravka, „Sl. list SRJ“, br. 28/95) i Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja („Sl. list SRJ“, br. 11/96).

U postupku sprovođenja obavezna je primena svih propisa, smernica i stručnih iskustva, kao i
-Uredbe o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 21/92).
-Zakon o odbrani („Sl. glasnik RS“, br.116/07, 88/09, 88/09 – dr. zakon, 104/09 – dr. zakon, 10/15 i 36/18).

 • Odluka o vrstama investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova od značaja za odbranu („Sl. glasnik RS“, br. 85/15) utvrđuje koji su objekti od značaja za odbranu.
 • Uredbom o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 21/92).

Kako MUP ne izdaje mišljenja koje sadrži uslove u pogledu mera zaštite od požara i eksplozija za potrebe izrade urbanističkih projekata (prema čl.29 Zakona o zaštiti požara („Sl. Glasnik RS“, br. 11/09, 20/15, 87/18 i 87/18 – dr. zakon), a ovaj Urbanistički projekat predstavlja osnov za izdavanje lokacijskih uslova, isti ne sadrži mogućnosti, ograničenja i uslove u pogledu mere zaštite od požara i eksplozija već je potrebno u postupku izdavanja lokacijskih uslova, pribaviti posebne uslove zaštite od požara i eksplozija u skladu sa čl.54. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09 i 81/09 – ispr., 64/10 – odluka US i 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. Zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023) i čl. 20 Uredbe o lokacijskim uslovima („Sl. glasnik RS“, broj 115/2020).

5.4. Uslovi pristupačnosti osobama sa invaliditetom

Prilikom projektovanja objekata za javnu upotrebu, saobraćajnih i pešačkih površina (trotoari i pešačke staze, pešački prelazi, parkinzi, prilazi do objekata i sl.), mora se omogućiti nesmetan pristup, kretanje i boravak osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama, u skladu sa Pravilnikom o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama (“Sl. Glasnik RS”, br. 22/15), kao i ostalim važećim propisima, normativima i standardima koji regulišu ovu oblast.

Nivelacije svih pešačkih staza i prolaza je urađena u skladu sa važećim propisima o kretanju osoba sa posebnim potrebama.

Ispoštovane su odredbe Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom (Sl. glasnik RS broj 33/06 i 13/2016) , u pogledu člana 13.

 1. SMERNICE ZA SPROVOĐENJE

Ovaj Urbanistički projekat je urađen u skladu sa članom 60. – 64. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09 i 81/09 – ispr., 64/10 – odluka US i 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. Zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023) i predstavlja osnov za izdavanje Lokacijskih uslova u skladu sa članom 53a Zakona o planiranju i izgradnji.

Zorica Sretenović, dipl.inž.arh.
(licenca: 200 0451 03)

 U skladu sa čl. 60-63. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009, 64/2010  odluka US RS, 24/2011, 121/2012, 42/2013  odluka US RS, 50/2013  odluka US RS, 98/2013  odluka US RS, 132/2014, 145/2014,83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon, , 9/2020, 52/2021 i 62/2023) i članovima 91 i 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/2019):

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU:

1. URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, TRAFOSTANICE 35/10KV, TRAFOSTANICE 10/0,4KV NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA U KO PRILIKE2. Podnosilac zahteva za potvrdu Urbanističkog projekta za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, trafostanice 35/10kV, trafostanice 10/0,4kV na teritoriji opštine Ivanjica u KO Prilike je Opština Ivanjica, Venijamina Marinkovića 1, Ivanjica. 

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, TRAFOSTANICE 35/10KV, TRAFOSTANICE 10/0,4KV NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA U KO PRILIKE ODRŽAĆE SE U TRAJANJU OD 7 DANA, OD 28. NOVEMBRA DO 05. DECEMBRA 2023. GODINE U ZGRADI OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE IVANJICA, U KANCELARIJI BR.16, ULICA VENIJAMINA MARINKOVIĆA BR.1, RADNIM DANOM OD 0900 DO 1400 ČASOVA.

 

· Fizička i pravna lica primedbe na Urbanistički projekat za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, trafostanice 35/10kV, trafostanice 10/0,4kV na teritoriji opštine Ivanjica u KO Prilike, mogu dostaviti na pisarnici Opštinske uprave Ivanjica (uslužni centar šalter br.1) isključivo u pisanom obliku zaključno sa 05.12. 2023. godine.· Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u Urbanistički projekat za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, trafostanice 35/10kV, trafostanice 10/0,4kV na teritoriji opštine Ivanjica u KO Prilike sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi, pružiće Opštinska uprava-Odeljenje za urbanizam i komunalne poslove, ovlašćeno lice za davanje obaveštenja je Miljko Glavinić, dia., kontakt telefon: 064/88-99-455.· U toku trajanja javne prezentacije oglas Urbanističkog projekta za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, trafostanice 35/10kV, trafostanice 10/0,4kV na teritoriji opštine Ivanjica u KO Prilike biće izložen na oglasnoj tabli Opštine Ivanjica i na internet stranici Opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs, kao i u dnevnom listu „Danas”.· U roku od tri dana od dana završetka javne prezentacije Opštinska uprava-Odeljenje za urbanizam i komunalne poslove će dostaviti Komisiji za planove opštine Ivanjica Urbanistički projekat za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, trafostanice 35/10kV, trafostanice 10/0,4kV na teritoriji opštine Ivanjica u KO Prilike sa Izveštajem o održanoj javnoj prezentaciji, koji sadrži sve primedbe i sugestije zainteresovanih lica, dostavljene u periodu održavanja javne prezentacije, u skladu sa Zakonom. Komisija za planove je dužna da u roku od 8 dana izvrši proveru usklađenosti Urbanističkog projekta za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, trafostanice 35/10kV, trafostanice 10/0,4kV na teritoriji opštine Ivanjica u KO Prilike sa Prostornim planom opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 3/13), Planom generalne regulacije Ivanjica i Bukovica, delovi naseljenih mesta Sveštica, Bedina Varoš, Šume, Dubrava, Prilike i Radaljevo („Službeni list opštine Ivanjica“ br.14/16) i Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009, 64/2010  odluka US RS, 24/2011, 121/2012, 42/2013  odluka US RS, 50/2013  odluka US RS, 98/2013 odluka US RS, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019  dr. zakon, , 9/2020, 52/2021 i 62/2023), razmotri sve pismene primedbe i sugestije dostavljene u Izveštaju iz prethodnog stava i u navedenom roku dostavi svoj Izveštaj sa mišljenjem Odeljenju za urbanizam i komunalne poslove opštine Ivanjica, u skladu sa Zakonom.

О Аутору

WEB MASTER