Vanredno stanje 2020 Vesti

Zaključci štaba od 20.03.2020. godine

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA IVANJICA

Štab za vanredne situacije

01 broj 217-09/2020

20. mart 2020.godine

I V A NJ I C A

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Ivanjica u skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja Predsednika Republike, Predsednika Narodne skupštine Republike Srbije i  Predsednika Vlade Republike Srbije,  na vanrednoj sednici održanoj 20.03.2020.godine u periodu od 12,oo do 14,oo časova  , raspravljajući po  dnevnom redu  doneo je sledeće

Z A K LJ U Č K E

  1. Obavezuje se Centar za socijalni rad opštine Ivanjica da Opštinskom štabu za vanredne situacije opštine Ivanjica dostavi spisak lica starijih od 65 godina, koja nemaju pomoć porodica radi dostavljanja hrane i lekova.
  • Ovlašćuje se komandant Štaba i zamenik komandanta Štaba da prema sopstvenoj proceni prioriteta izvrše raspodelu zaštitnih maski i dezinfekcionih sredstava javnim ustanovama preduzećima i drugim pravnim licima.
  • Preporučuje se svim poslodavcima da zaposlenima koji imaju decu mlađu od 12 godina, a drugi roditelj ima radnu obavezu, ukoliko postoje mogućnosti, omoguće rad od kuće ili odsustvovanje sa posla radi čuvanja dece. 

  .

KOMANDANT

 Opštinskog štaba

za vanredne situacije

Zoran Lazović

О Аутору

Financ