Вести Конкурси и обавештења

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката/ програма од јавног интереса удружења у области запошљавања младих планирано Локалним акционим планом за младе општине Ивањица (2014-2019.)

На основу Одлуке о буџету oпштине Ивањица за 2017. годину, „Службени лист општине Ивањица бр 15/2016”, програм 14 – Развој спорта и омладине , пројекат ПА 0005, број позиције 34/0,  функција 130, 481 – економска класификација, Локалног акционог плана за младе општине Ивањица (2014-2019.) за 2017. годину и на основу приоритета 2.6. Подстицај запошљавања младих, а активности „ЦРАМ – Програм радне и стручне праксе за младе у општини Ивањица“, и у складу са чланом 6. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава удружењима цивилног друштва за избор програма/пројеката који се финансирају или суфинансирају из буџета општине Ивањица ( Службени лист општине бр. 2/15 и 2/16)  ,  Општинска управа општине Ивањица расписује:

 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

за финансирање или суфинансирање пројеката/ програма од јавног интереса удружења у области запошљавања младих планирано Локалним акционим планом за младе општине Ивањица (2014-2019.)

Расписује се Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката/програма од јавног интереса удружења у области запошљавања/радног ангажовања младих, планиран Локалним акционим планом за младе општине Ивањица (2014-2019.), (у даљем тексту удружења) у 2017.години .

Средства за реализацију пројеката/програма из става 1. овог Јавног конкурса обезбеђена су у буџету општине Ивањица за 2017. годину, „Службени лист општине Ивањица бр 15/2016”, у укупном износу од 1.200.000,00 динара ( програм 14 – Развој спорта и омладине,  пројекат ПА 0005, број позиције 34/0,  функција 130,  економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама).

Право подношења пријаве за доделу средстава имају удружења под условом да им је седиште на територији општине Ивањица и да обављају делатност на подручју општине, да је директно одговорно за припрему и извођење програма, које је поднело годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о реализовању пројеката/програма, уколико је било носилац програма/пројеката у претходној години, и ако су остварени очекивани резултати реализације програма/пројеката.

Општина Ивањица  неће финансирати:

 1. пројекте/програме са комерцијалним ефектима,
 2. пројекте/програме који су претходних година већ били финансирани из општинског буџета а нису реализовани,
 3. инвестициона улагања у изградњу, опремање и одржавање пословног простора,
 4. пројекте/програме чије су једине програмске активности путовања, студије,учешће на конференцијама, предавања стручњака и сличне активности,
 5. програме чије су програмске активности награде и спонзорства појединцима и другим организацијама

Избор пројекта/програма који ће се финансирати средствима буџета вршиће се применом следећих критеријума и броја бодова:

 • усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса 0 – 30 бодова
 • усклађеност пројекта са стратегијом одрживог развоја општине Ивањица 0-10 бодова
 • проблем којим се бави и очекивани резултати 0 – 10 бодова
 • дефинисани циљеви и остварљивост 0 – 10 бодова
 • обезбеђено финансирање из других извора 0 – 10 бодова
 • број учесник програма/пројекта 0 – 5 бодова
 • економичност пројектних активности 0 – 10 бодова
 • извештај о утрошеним средствима добијених из општинског буџета општине 0 – 10 бодова
 • изводљивост програма/пројекта у планираном временском року 0 – 5 бодова
 • одрживост пројекта 0-10 бодова
 • обезбеђено партнерство 0 – 10 бодова

Потпуна документација за пријаву на Јавни конкурс треба да садржи:

 • образац пријаве на конкурс у 2 примерка (који садржи детаљан опис пројекта/програма за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава, као и кориснике, значај, место и време реализације пројеката/програма и детаљан буџет пројекта/програма),
 • копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс стања и биланс успеха за 2016. годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре),
 • одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину,

Образац пријаве на Конкурс биће доступан на званичној интернет презентацији општине Ивањица ( www.ivanjica.gov.rs).

Комплетна конкурсна документација доставља се у једној затвореној коверти.

Предложени пројекти/програми учесника Конкурса треба да буду написани на рачунару и на прописаним обрасцима,  потписани и оверени од стране  овлашћеног лица. Предлози пројеката писани руком или писаћом машином, као и они ван прописаних образаца, неће се узети у разматрање. Активности обухваћене пројектом/програмом морају се реализовати до краја календарске године.

Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом подноси се Комисији за избор пројеката/програма од јавног интереса удружења цивилног друштва са назнаком “Пријава на конкурс за пројекте/програме од јавног интереса удружења цивилног друштва – не отварати“ препорученом поштом на адресу: Општинска управа општина Ивањица,  ул.В. Маринковића бр.1.  32250 Ивањица или предајом на писарници  Општинске управе ( шалтер бр. 2  у Услужном центру).

Образац пријаве на Конкурс доставља се у штампаном облику у два примерка оверен од стране овлашћеног лица док се пратећа документација доставља у једном примерку ( оверене фотокопије).

Пријаве на конкурс могу се поднети до 21.03.2017. године до 15:00 часова, без обзира на начин подношења.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Комисија за избор пројеката/програма од јавног интереса удружења  размотриће пристигле пријаве и на основу наведених критеријума утврдити  листу вредновања и рангирања, као и предлог за  финансирање  односно  суфинансирање у 2017. години. Коначну одлуку о додели  средстава доноси Општинско веће.

 

У Ивањици, 06.03.2017. године

01 број 400-12/2017

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 Миланка Коларевић

ПРИЈАВА

О Аутору

Financ