Вести Конкурси и обавештења

Јавни позив незапосленима за доделу субвенција за самозапошљавање у 2018. години

На основу Локалног акционог плана запошљавања општине Ивањица за 2018.
годину и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у
реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2018.годину између
Националне службе за запошљавање/Филијала Чачак и Oпштине Ивањица од
29.05.2018. године,
Општина Ивањица и Национална служба за запошљавање-Филијала Чачак, расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима са територије општине
Ивањица који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање-Филијала
Чачак, Испостава Ивањица (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену
обуку за развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 180.000,00
динара, односно 200.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених
или 220.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања
радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног
друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да
обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу доприноса за обавезно
социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања
делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених,
оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више
незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за
самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 180.000,00 динара, односно
200.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000,00
динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености
законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.
Средства додељена по основу субвенције за самозапошљавање су de minimis државна
помоћ.
II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослено лице може да оствари
под условом да је:
– пријављено на евиденцију незапослених Националне службе,
– завршило обуку из предузетништва по плану и програму обуке у организацији
Националне службе или друге одговарајуће организације,
2
– измирило раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за
обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује и
– у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој
фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са Уредбом о
правилима за доделу државне помоћи.
Право на субвенцију за самозапошљавање незапослено лице не може да оствари:
– за обављање делатности које се не финансирају, према списку делатности који је
саставни део јавног позива;
– за обављање послова/делатности за које је решењем о инвалидности или решењем о
процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења
утврђено да особа са инвалидитетом не може да их обавља;
– за оснивање удружења;
– ако је већ користило субвенцију за самозапошљавање која je финансирана
средствима Националне службе и/или општине Ивањица.
У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном поднети захтев за
доделу субвенције за самозапошљавање
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Документација за подношење захтева:
– попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу Националне службе;
– доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне
службе;
– обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале
вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;
– доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева располаже
истим и
– доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже истим.
У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно је доставити и
решење о инвалидности или процени радне способности и могућности запослења или
одржања запослења.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање
о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се Националној служби за
запошљавање-Филијали Чачак, Испостави у Ивањици, ул. Вукадина Стојановића бр.6,
непосредно или путем поште на прописаном обрасцу.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси се на основу ранг-листе,
а након провере испуњености услова Јавног позива и приложене документације и
бодовања поднетог захтева са бизнис планом, у року од 30 дана од дана истека јавног
позива. Изузетно, захтеви који испуњавају услове јавног позива, а по којима није
позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико
се за то стекну услови.
3
Незапослено лице може да региструје и отпочне обављање регистроване
делатности након подношења захтева, а најкасније до датума потписивања
уговора. Регистрација и отпочињање обављања регистроване делатности пре
донете одлуке о додели субвенције за самозапошљавање, не ствара обавезу на
страни Националне службе и општине Ивањица да ће субвенција бити одобрена.
Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси директор Националне
службе за запошљавање-Филијале Чачак, по прибављеном мишљењу Локалног савета
за запошљавање општине Ивањица.
Списак одобрених субвенција за самозапошљавање објављује се на огласној табли
Националне службе за запошљавање-Филијале Чачак, Испоставе у Ивањици.
БОДОВНА ЛИСТА – СУБВЕНЦИЈA ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
Критеријуми Број
бодова
1. Планирана врста делатности
Производња и производно занатство,
здравствене и интелектуалне услуге
15
Услужно занатство и остале услужне
делатности и грађевинарство 8
Хотели, ресторани и остале
угоститељске услуге
6
Остало 0
2. Категорија лица
Категорије теже запошљивих лица * до 35
Остала лица 0
3. Потребни ресурси
за отпочињање
обављања сопственог
посла
Пословни
простор
Пословни простор у власништву /
Није потребан пословни простор за
обављање делатности**
5
Опрема
Вредност опреме у власништву
најмање у висини субвенције 10
Вредност опреме у власништву
износи од 75% до 99,99% од висине
субвенције
5
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 65
*Критеријум „Категорије теже запошљивих лица“ се утврђују на основу Националног
акционог плана запошљавања за 2018. годину („Сл. гласник РС“, број 120/17).
Припадност категорији теже запошљивих лица се утврђује на основу података из
евиденције Националне службе и достављених доказа. Приликом бодовања
категорија теже запошљивих лица додељују се за сваку категорију 3 бода, односно
5 бодова за приоритетне категорије, а то су: млади до 30 година старости,вишкови
запослених, Роми,особе са инвалидитетом и жене.
**Делатности за које није потребан пословни простор су дефинисане Правилником о
одређивању делатности за чије обављање није потребан посебан простор („Сл. гласник
РС“, број 9/96).
4
Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се дати
захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима, и то следећим
редоследом: категоријa лица, планирана врста делатности и потребни ресурси за
отпочињање обављања делатности. Уколико постоји већи број захтева са истим бројем
бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу подношења
захтева.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор филијале Националне службе, председник општине Ивањица и подносилац
захтева у року од 45 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују
међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата средстава. Изузетно,
уколико од датума доношења одлуке до краја календарске године има мање од 45 дана,
уговор се закључује до краја те календарске године.
Документација за закључивање уговора:
– фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико ниje регистрован
у АПР;
– фотокопија потврдe о извршеној регистрацији код Пореске управе (образац РЕГ);
– фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке;
– фотокопија/очитана лична карта подносиоца захтева;
– средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза;
– фотокопија/очитана лична карта жиранта и
– други докази у зависности од статуса жиранта.
Лице је у обавези да региструје делатност у складу са поднетим захтевом са бизнис
планом.Уговор се закључује након извршене провере достављене документације за
закључење уговора.
Средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза
Приликом закључивања уговора лице је дужно да као средство обезбеђења испуњења
уговорних обавеза достави две истоветне бланко трасиране менице корисника
средстава са два жиранта и меничним овлашћењима.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редовна месечна
примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које самостално обавља своју
делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са
посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.).
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Корисник субвенције дужан је да:
– обавља регистровану делатност у складу са поднетим захтевом са бизнис планом на
територији општине Ивањица и измирује обавезе по основу доприноса за обавезно
социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања
делатности;
– омогући праћење реализације и достави доказе о реализацији уговорне обавезе
Националној служби и
5
– обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију
уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник
субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава увећан
за законску затезну камату.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни позив је отворен од 02.07.2018.године, када је објављен на сајту Националне
службе за запошљавање и огласној табли Националне службе за запошљавањеФилијале
Чачак – Испоставе у Ивањици, а последњи рок за подношење захтева са
бизнис планом је 31.07.2018 године.
Информација о програму, образац захтева са бизнис планом и списак делатности које
не могу бити субвенционисане доступни су у Националној служби за запошљавање –
Филијали Чачак, Испостави у Ивањици и на сајту Националне службе за запошљавање
www.nsz.gov.rs.

Захтев са бизнис планом 2018

Несубвенционисане делатности

 

О Аутору

Financ