Вести Конкурси и обавештења

Јавни позив за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз набавку грађевинског материјала за стварање и/или побољшање услова становања

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Комисија за избор корисника

Број:06-18-2/2018

08.06.2018. године

И в а њ и ц а

На основу члана 10. става 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника, поступку иначину рада Комисије за избор корисника бр. 06-18-1 од 08.06.2018. године, за  избор  корисника  помоћи  намењене  побољшању услова становања интерно  расељених лица док су у расељеништву кроз набавку грађевинског материјала за стварање и/или побољшање услова становања, образована решењем Председника општине Ивањица бр. 021-10/2018 дана  03.05.2018. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз набавку грађевинског материјала за стварање и/или побољшање услова становања

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

 Предмет Јавног позива је решавање стамбених потреба интерно расељених лица доделом пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања на територији општине Ивањица за најмање два породична домаћинства.

 

Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходном за обезбеђивање и побољшање основних услова становања, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала, износи РСД 550.000,00 (петстотинапедесетхиљададинара), а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи РСД 200.000,00 (двестотинехиљададинара) а по породичном домаћинству Корисника.

Помоћ се додељује за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката, у циљу побољшања услова становања породичног домаћинства

Корисника који имају пребивалиште/боравиште на територији општине Ивањица, и то:

за изградњу/реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова, изградњу/доградњу санитарног чвора, уградњу/замену зидних и подних облога, столарије, фасаде, малтерисање и увођење/замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за завршетак градње или адаптацију, а којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

КОРИСНИЦИ

Помоћ намењена интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз доделу средстава помоћи за решавање стамбених потреба интерно расељених лица док су у расељеништву, доделом пакета грађевинског материјала за стварање и/или побољшање услова становања,  може бити додељена интерно расељеним лицима која имају боравиште/пребивалиште на територији општине Ивањица, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а неопходна им је помоћ за стварање и/или побољшање услова становања кроз набавку грађевинског материјала.

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ

Подносилац пријаве на јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

 1. да су евидентирани као интерно расељена лица и/или поседују легитимацију интерно расељеног лица (обавезно за Подносиоца пријаве);
 2. да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави

који   су евидентирани као интерно расељена лица имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији Општине Ивањица;

 1. да Подносилац пријаве на јавни позив има у својини 1/1 или у сусвојини, или заједничкој имовини, са неким од чланова породичног домаћинства који је наведен у пријави, непокретност која је уписана у катастру непокретности без терета као:
 • непокретност која је преузета из земљишних књига или
 • непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или
 • непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је издата употребна дозвола или
 • непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката или
 • непокретност изграђена са одобрењем за градњу или
 • непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, а иста се налази у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а да је на земљишту на коме се налази предметна непокретност дозвољена индивидуална стамбена градња.

Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 3) овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба интерно расељених лица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).

 1. да непокретност из тачке 3. овог члана не испуњава основне услове становања, а да ће се уградњом додељеног грађевинског материјала непокретност оспособити за употребу и становање;
 2. да Подносилац и чланови његовог породичног домаћинства нису отуђили, поклонили или заменили непокретност на Косову и Метохији, а којом би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
 3. да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе, осим непокретности из тачке 3. овог члана;
 4. да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији;
 5. да немају приходе којима би могли да побољшају услове становања;

9.да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе.

 1. да се непкретност из тачке 3. Овог члана налази на територији општине.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Уз пријаву на јавни позив, која се подноси општини/граду, Подносилац пријаве доставља следеће доказе:

 • Уредно попуњен и птписан образац пријаве;
 • Фотокопију легитимације интерно расељеног лица (НАПОМЕНА: обавезно за Подносиоца пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства уколико су евидентирани као интерно расељено лице);
 • Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитане уколико је у питању биометријска лична карта са чипом);
 • Изјаву оверену код надлежног органа да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства немају у својини непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање, осим предметне непокретности којом конкуришу за Помоћ; да не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији, да нису заменили, обновили или отуђили непокретност на територији Косова и Метохије, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка којим би могли да реше или су решили своје стамбено питање;
 • Доказ о стамбеној ситуацији Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:
 • за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско- санитарних услова – изјава оверена у органу управе или суду;
 • Доказ о приходима:
 • Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је подносилац незапослен и да нема приходе;
 • Уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;
 • Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства или изјава оверена код надлежног органа да Подносилац пријаве, односно члан његовог породичног домаћинства остварује одређене повремене приходе;
 • Чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив или уколико лице не остваруј е приход по основу пензије – потврда надлежне службе или изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;
 • За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 година – доказ о школовању, уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказе наведене у тачки 6) овог става (докази о приходима);
 • Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
 • Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
 • Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.);

Напомена: доказ о постојању болести не старији од годину дана

 • За једнородитељску породицу прилаже се:
 • потврда о смрти брачног друга;
 • решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
 • извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;
 • пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву подносиоца оверену код надлежног органа да се подносилац непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, подносилац није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
 • Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;
 • Доказ о власништву/сувласништву/заједничкој     имовини над предметном

непокретношћу – лист непокретности не старији од шест месеци у коме је Подносилац пријаве уписан као носилац права својине/сусвојине/заједничке имовине над предметном непокретношћу, а предметна непокретност уписана без терета и то као:

 • непокретност која је преузета из земљишних књига или
 • непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или
 • непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је изадата употребна дозвола или
 • непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката
 • Дозволу за градњу или уколико је непокретност уписана као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност за коју није издата употребна дозвола потребно је доставити потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију односно озакоњење и уверење надлежног органа да се земљиште, на коме је изграђен објекат, налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (важећа информација о локацији).

Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 14) овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке.

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији (фотокопије докумената није потребно оверавати), с тим да Комисија може од подносиоца пријаве на јавни позив тражити оригинална документа на увид.

Комисија за избор корисника, у складу са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) (у даљем тексту: ЗУП), за потребе поступка, по службеној дужности прибавља: потврду Комесаријата о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства евидентирани као интерно расељена лица у евиденцији Комесаријата за избеглице и миграције али само у случају ако Подносилац пријаве не достави доказ о томе из члана 7 став 1. тачка 2); извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година; уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства; уверење Одељења за локалну пореску администрацију о томе да ли су подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, обвезници пореза на имовину физичких лица; уверење МУП-а о кретању боравишта/пребивалишта за Подносиоца пријаве и све чланове породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства.

Доказе из става 1. овог члана, може прибавити и сама странка, уколико, у складу са чланом 103. став 3. ЗУП-а, изјави да ће у циљу ефикаснијег и економичнијег разматрања своје поднете пријаве на Јавни позив, наведене доказе прибавити сама.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија може по службеној дужности прибављати и друге доказе потребне за поступање по пријави на Јавни позив

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Пријаве са потребном документацијом се подносе у затвореној коверти преко писарнице општинске управе Ивањица, лично или поштом.

Заинтересована лица подносе пријаве на Јавни позив са потребним доказима Комисији за избор корисника Општине.

Документација се доставља у писарницу Општине или путем поште на адресу: Општина Ивањица, Венијамина Маринковића бр.1 са напоменом „За Јавни позив – грађевински материјал за интерно расељена лица”.

Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 29.06.2018.године  

  

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                            Снежана Марковић

О Аутору

Financ