Јавне набавке

Јавни позив за набавку радова на изградњи деонице крака главног магистралног цевовода на потезу Лучка Река – Јавор у оквиру система за снабдевање водом Ивањице и пратећих насеља

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама  („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Улица Венијамина Маринковића 1, 32250 Ивањица

О б ­ј а ­в љ у ­ј е

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

Набавка радова на изградњи деонице крака главног магистралног цевовода на потезу Лучка Река – Јавор у оквиру система за снабдевање водом Ивањице и пратећих насеља

Адреса: ул. Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица

Матични број: 07221142

ПИБ: 101886934

Шифра делатности:8411

Интернет страница Наручиоца: www.ivanjica.gov.rs

Врста наручиоца: Градска и општинска управа

ЈАВНИ ПОЗИВword

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАword

Одговор на питање word

Измене и допунеword

Одговор – цевовод 2word

Одлукаword

О Аутору

Financ