Вести

Јавни позив за презенатцију пројекта

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

 У складу са чл. 60.- 63. Закона о планирању и  изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/2012, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилникa о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15):

ОГЛАШАВА

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПАРКИНГА 1 И ПРИСТУПНОГ ПУТА С1 – СКИ ЦЕНТАР „ГОЛИЈА“ НА КП. БР. 3454/9, 3444/2, 3454/5, 3446/4, 3454/4 и 3444/3, 3454/7, 3445/4 К.О. БРУСНИК, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

 Подносилац захтева за потврду Урбанистичког пројекта за изградњу паркинга 1 и приступног пута С1 – ски центар „Голија“ на кп. бр. 3454/9, 3444/2, 3454/5, 3446/4, 3454/4 и 3444/3, 3454/7, 3445/4 К.О. Брусник, на територији општине Ивањица је ЈП „Скијалишта Србије“, из Београда, ул. Милутина Миланковића бр. 9., Нови Београд. Обрађивач урбанистичког пројекта је „ПЛАН урбан“ д.о.о. привредно друштво за архитектонску делатност и инжењеринг Нишка Бања, из Ниша, ул. Булевар Светога Цара Константина 103.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПАРКИНГА 1 И ПРИСТУПНОГ ПУТА С1 – СКИ ЦЕНТАР „ГОЛИЈА“ НА КП. БР. 3454/9, 3444/2, 3454/5, 3446/4, 3454/4 и 3444/3, 3454/7, 3445/4 К.О. БРУСНИК, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 7 ДАНА, ОД 07. ДО 14. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА, У САЛИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА, УЛИЦА ВЕНИЈАМИНА МАРИНКОВИЋА БР.1, РАДНИМ ДАНОМ ОД 0900 ДО 1400 ЧАСОВА.

  •  Физичка и правна лица примедбе на Урбанистички пројекат за изградњу паркинга 1 и приступног пута С1 – ски центар „Голија“ на кп.бр. 3454/9, 3444/2, 3454/5, 3446/4, 3454/4  и  3444/3, 3454/7, 3445/4 К.О. Брусник, на територији општине Ивањица могу доставити на писарници Општинске управе Ивањица (услужни центар-шалтер бр.1) искључиво у писаном облику закључно са 14.06.2018. године.
  • Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у Урбанистички пројекат за изградњу паркинга 1 и приступног пута С1 – ски центар „Голија“ на кп.бр. 3454/9, 3444/2, 3454/5, 3446/4, 3454/4 и 3444/3,  3454/7,  3445/4 К.О. Брусник, на територији општине Ивањица све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби, пружиће Општинска управа – Одељење за урбанизам и комуналне послове, овлашћено лице за давање обавештења је Миљко Главинић, диа.
  • У току трајања јавне презентације оглас Урбанистичког пројекта за изградњу паркинга 1 и приступног пута С1 – ски центар „Голија“ на кп.бр. 3454/9, 3444/2, 3454/5, 3446/4, 3454/4 и 3444/3, 3454/7, 3445/4 К.О. Брусник, на територији општине Ивањица биће изложен на огласној табли Општине Ивањица и на интернет страници Општине Ивањица ivanjica.gov.rs , као и у дневном листу  „Српски телеграф“.
  • У року од три дана од дана завршетка јавне презентације Општинска управа – Одељење за урбанизам и комуналне послове ће доставити Комисији за планове скупштини општине Ивањица Урбанистички пројекат за изградњу паркинга 1 и приступног пута С1 – ски центар „Голија“ на кп.бр. 3454/9, 3444/2, 3454/5, 3446/4, 3454/4 и 3444/3, 3454/7, 3445/4 К.О. Брусник, на територији општине Ивањица са Извештајем о одржаној јавној презентацији која садржи све примедбе и сугестије заинтересованих лица, достављене у периоду одржавања јавне презентације, у складу са Законом.

Комисија за планове је дужна да у року од 8 дана изврши проверу усклађености Урбанистичког пројекта за изградњу паркинга 1 и приступног пута С1 – ски центар „Голија“ на кп.бр. 3454/9, 3444/2, 3454/5, 3446/4, 3454/4 и 3444/3, 3454/7,  3445/4 К.О. Брусник, на територији општине Ивањица са Планом генералне  регулације туристичке целине Врхови-Одвраћеница, у слопу Планинског ризорта Голија, са детаљном регулацијом зоне дела Одвраћенице испод врха Кула (“Општински службени гласник”,  бр.3/13), Планом  детаљне  регулације за ски центра „Голија“ (“Општински службени гласник”, бр. 5/17) и Законом о планирању и изградњи („Службени  гласник  РС“,  број  72/09,  81/09-исправка,  64/10-одлука  УС  РС  ,  24/11,  121/12,  42/13-одлука  УС  РС,  50/13-одлука  УС  РС,  98/13-одлука  УС  РС,  132/14  и  145/14), размотри све писмене примедбе и сугестије достављене у Извештају из предходног става и у наведеном року достави свој Извештај са мишљењем Одељењу за урбанизам и комуналне послове општине Ивањица, у свему у складу са Законом.

УП ПАРКИНГ И ПРИСТУПНИ ПУТ

О Аутору

Financ