Lokalna uprava

Načelnik Opštinske uprave

Prema Statutu opštine i zakonu, načelnik opštinske uprave može biti lice koje ima završen pravni fakultet, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u struci. Načelnika Opštinske uprave postavlja Opštinsko veće, na osnovu javnog oglasa, na pet godina. Načelnik Opštinske uprave može imati zamenika u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.  Rukovodioce organizacionih jedinica u upravi rasporedjuje načelnik Opštinske uprave. Načelnik za svoj rad i rad Opštinske uprave odgovara Skupštini opštine i Opštinskom veću u skladu sa Statutom opštine i odlukom o Opštinskoj upravi.

NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE IVANjICA
MILANKA KOLAREVIĆ dipl. pravnik

Milanka_Kolarevic

Rođena 1956. godine u Gleđici, opština Ivanjica. Pravni fakultet završila je u Kragujevcu. Petnaest godina radila je u preduzeću „Industrija tepiha Ivanjica“, a potom prešla u Opštinsku upravu opštine Ivanjica. Radila je na normativno pravnim poslovima, bila sekretar Izvršnog odbora, sekretar Skupštine opštine, i samostalni stručni saradnik u Službi za skupštinske poslove. Od 2004. godine je Načelnik Opštinske uprave Ivanjice. Na isto mesto postavljena je 2009. godine na mandatni period od pet godina koji je produžen na petogodišnji period 20. novembra 2013. godine po treći put. Udata je i majka dvoje dece.