Локална управа

Начелник Општинске управе

Према Статуту општине и закону, начелник општинске управе може бити лице које има завршен правни факултет, положен стручни испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци. Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година. Начелник Општинске управе може имати заменика у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.  Руководиоце организационих јединица у управи распоредјује начелник Општинске управе. Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском већу у складу са Статутом општине и одлуком о Општинској управи.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
МИЛАНКА КОЛАРЕВИЋ дипл. правник

Milanka_Kolarevic

Рођена 1956. године у Глеђици, општина Ивањица. Правни факултет завршила је у Крагујевцу. Петнаест година радила је у предузећу „Индустрија тепиха Ивањица“, а потом прешла у Општинску управу општине Ивањица. Радила је на нормативно правним пословима, била секретар Извршног одбора, секретар Скупштине општине, и самостални стручни сарадник у Служби за скупштинске послове. Од 2004. године је Начелник Општинске управе Ивањице. На исто место постављена је 2009. године на мандатни период од пет година који је продужен на петогодишњи период 20. новембра 2013. године по трећи пут. Удата је и мајка двоје деце.