Вести

Одлука о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Ивањица за 2018. годину

        Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

-ОПШТИНСКО ВЕЋЕ –

01 Број: 06-26/2018

04. јун године

И в а њ и ц а

            На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл.гласник РС“, број 83/14, 58/15, 12/16-аутентично тумачење), члана 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, број 16/16 и 8/2017), члана 9. Правилника  о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања општине Ивањица („Сл. лист општине Ивањица“, број 11/2015),  Одлуке о буџету општине Ивањица за 2018. годину („Сл. лист општине Ивањица“, број 10/17), Општинско веће општине Ивањица, на телефонској седници,  дана 04.06. 2018. године, д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

            I РАСПИСУЈЕ СЕ конкурс за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Ивањица за 2018. години, за производњу медијских садржаја.

          II Средства за суфинансирање пројеката којима се остварују јавни интерес у области јавног информисања, обезбеђена су Одлуком о буџету општине Ивањица за 2018. годину („Сл. лист општине Ивањица“, број 10/17), на разделу 4- Општинска управа, програм 1201-развој културе, програмска активност 0004- остваривање и унапређивања јавног интереса у области јавног информисања, економска класификација 454- Субвенције приватним предузећима .

                Укупна средства за пројектно суфинансирање која се расподељују, за  производњу медијских садржаја износе 6.000.000,00 динара (шест милиона динара) за 2018. годину.

         III Након објављивања ове Одлуке расписаће се јавни позив за учешће на конкурсу и биће именована Конкурсна комисија за спровођење поступка.

          IV Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Ивањица за 2018. годину („Службени лист општине Ивањица“ бр. 03/2018).

         V Одлуку објавити на ВЕБ-сајту општине Ивањица и „Службеном листу општине Ивањица“.

  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                 Зоран Лазовић

О Аутору

Financ