Вести Конкурси и обавештења

Одлука о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Ивањица за 2018. годину

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

-ОПШТИНСКО ВЕЋЕ –

01 Број: 642-3/2018

  1. мај 2018. године

И в а њ и ц а

            На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл.гласник РС“, број 83/14, 58/15, 12/16-аутентично тумачење), члана 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, број 16/16 и 8/2017), члана 9. Правилника  о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања општине Ивањица („Сл. лист општине Ивањица“, број 11/2015),  Одлуке о буџету општине Ивањица за 2018. годину („Сл. лист општине Ивањица“, број 10/17), Општинско веће општине Ивањица, дана 11.05. 2018. године, д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У

 О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

             I РАСПИСУЈЕ СЕ конкурс за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Ивањица за 2018. години, за производњу медијских садржаја.

          II Средства за суфинансирање пројеката којима се остварују јавни интерес у области јавног информисања, обезбеђена су Одлуком о буџету општине Ивањица за 2018. годину („Сл. лист општине Ивањица“, број 10/17), на разделу 4- Општинска управа, програм 1201-развој културе, програмска активност 0004- остваривање и унапређивања јавног интереса у области јавног информисања, економска класификација 454- Субвенције приватним предузећима .

                Укупна средства за пројектно суфинансирање која се расподељују, за  производњу медијских садржаја износе 6.000.000,00 динара (шест милиона динара) за 2018. годину.

                Конкурс се расписује за 3.000.000,00 (три милиона динара), а након правдања средстава донеће се Одлука о расписивању Другог јавног конкурса за расподелу преосталог износа средстава.

          III Након објављивања ове Одлуке расписаће се јавни позив за учешће на конкурсу и биће именована Конкурсна комисија за спровођење поступка.

         IV Одлуку објавити на ВЕБ-сајту општине Ивањица и „Службеном листу општине Ивањица“.

 

О Аутору

Financ