Конкурси и обавештења

Одлука о суфинансирању пројеката/програма удружења цивилног друштва у 2016. години

Општинско веће, на основу члана 65. Статута општине Ивањица („Службени гласник РС“, број 79/08 и „Службени лист општине Ивањица“ број 7/12, 9/12 и 13/13), Одлуком о буџету општине Ивањица за 2016. годину ( Службени лист општине Ивањица бр.11/15 ), и Одлуком о ребалансу буџета општине Ивањица за 2016. годину (Службени лист општине Ивањица бр.8/2016), Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава удружењима цивилног друштва за избор програма /пројеката који се финансирају или суфинансирају из буџета општине Ивањица (Сл. лист општина Ивањица бр. 2/2015 и 2/2016), Предлога комисије за избор програма/пројеката за доделу средстава удружења грађана  у 2016. години, број 400-54/16-01 од 12.09.2016. године, који је разматран на седници Општинског већа  бр. 06-31/2016-01 одржаној 20.10.2016.   године, доноси

 

                                                                                           О Д Л У К У

о суфинансирању  пројеката/програма удружења  цивилног друштва

у 2016. години

 

I  У 2016. години средствима буџета општине Ивањица, суфинансираће се реализација   пројеката –  програма  удружења цивилног друштва   грађана   у  износима:

Редни број Назив удружења Назив пројекта Потраживана средства од општине Ивањица Предложена средства
1.       Одред извиђача „Ратко Софијанић“ Ивањица ,,Лепо је бити извиђач – годишњи програм рада“ 200.000,00 80.000,00
2.       Зелени ЕПИ центар „Значај примене мера енергетске ефикасности у јавним објектима“ 90.000,00 50.000,00
3.       Удружење параплегичара и квадриплегичара ,,Голија“Ивањица „До бољег живота кроз игру и едукацију“ 250.000,00 180.000,00
4.       КУД „Дом културе“ Ивањица Припрема кореографије „Градске игре“ 68.880,00 40.000,00

 II

 На основу ове одлуке са сваком од организација чији ће се програми – пројекти у 2016. години, суфинасирати средствима  општинског буџета, биће закључен уговор којим ће се регулисати намена, услови и начин суфинансирања.

III

За  извршење ове одлуке надлежна је Општинска  управа општине Ивањица.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

 Јавни конкурс за  финансирање или суфинансирање програма/ пројеката од јавног интереса удружења цивилног друштва у 2016. години је расписан 22. јула  2016. године и трајао је до 08. августа 2016. години .

Конкурс је спровела Комисија за избор програма/пројеката за доделу средстава удружењима решењем Општинског већа 01бр. 06-4/2015 од 13. фебруара 2015. године.

На конкурс је укупно пристигло 12 предлога пројеката удружења цивилног друштва. Услед непотпуне документације два предлога пројекта нису разматрана.

Комисија за избор програма/пројеката за доделу средстава удружењима је у складу са чланом 6. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава удружењима цивилног друштва за избор програма /пројеката који се финансирају или суфинансирају из буџета општине Ивањица је  израдила листу вредновања и рангирања пријављених предлога програма/пројеката за финансирање или суфинансирање.

Листа вредновања и рангирања пријављених предлога програма/пројеката за финансирање или суфинансирање састављена је након детаљног ишчитавања и прегледања пристиглих пројектних предлога а у складу са следећим критеријумима:

 • усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса 0 – 30 бодова
 • усклађеност пројекта са стратегијом одрживог развоја општине Ивањица 0-10 бодова
 • проблем којим се бави и очекивани резултати 0 – 10 бодова
 • дефинисани циљеви и остварљивост 0 – 10 бодова
 • обезбеђено финансирање из других извора 0 – 10 бодова
 • број учесник програма/пројекта 0 – 5 бодова
 • економичност пројектних активности 0 – 10 бодова
 • извештај о утрошеним средствима добијених из општинског буџета општине 0 – 10 бодова
 • изводљивост пројкта/програма у планираном временском року 0 – 5 бодова
 • одрживост пројекта 0-10 бодова
 • обезбеђено партнерство 0 – 10 бодова

                                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                                            Зоран Лазовић

 

О Аутору

Financ