Вести Конкурси и обавештења

Оглас задоделу једнократне новчане помоћи избеглим и расељеним лицима на територији општине Ивањица

На основу члана 9. Правилника о условима и критеријумима за доделу једнократне новчане помоћи избеглим и расељеним лицима 01 број 110-10/2017 од 06.12.2017. године, Комисија за доделу једнократне новчане помоћи расписује

О Г Л А С

За доделу једнократне новчане помоћи избеглим и расељеним лицима на

територији општине Ивањица

Члан 1.

Право на учешће по овом огласу имају лица која имају у складу са законом статус избеглог или расељеног лица са боравиштем односно пребивалиштем на територији општине Ивањица на дан расписивања огласа, односно на дан 06.12.2017. године, а која се пријаве на оглас до 15.12.2017. године.

Члан 2.

Право на помоћ могу да остваре породице избеглица и породице интерно расељених лица смештених у општини Ивањица. Потребно је да подносилац захтева

чланови његовог породичног домаћинства испуњавају неке од следећих услова,

то:

да имају избеглички статус, односно да су евидентирани као интерно

             расељена лица, са пребивалиштем односно боравиштем у општини Ивањица,

да су укупни приходи породице мањи или до 50% просечне нето плате на

    нивоу Републике Србије, за септембар 2017. године тј. мање од 24.106, 00    

    динара.

једнородитељска домаћинства са децом до 18 година или децом на

      редовном школовању до 26 година,

трочлано и вишечлано домаћинство са децом до 18 година,

породице са трудницама или дететом/децом до 5 година,

домаћинства инвалидских пензионера (преко 50% инвалидности),

домаћинства са чланом породице са тешким обољењем (малигна обољења,

бронхијална и срчана астма, тешка опструкција обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, церебрално васкуларни исулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивно нервно мишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомелитиси, ХИВ инфекције и друга тешка обољења, лица ометена у развоју итд.,

вишегенерацијско домаћинство,

лица (деца) смештена у хранитељским породицама,

10.домаћинство старих лица (жене преко 60 и мушкарци преко 65 година живота),

једночлана домаћинства са лицима преко 60 година живота,

породице где је дошло до насиља у породици,

За породице са тешко оболелим чланом (болести побројане у тачки 7.),

                  материјални услов није елиминаторан.

Члан 3.

Помоћ се одобрава једнократно у новчаној помоћи по породици.

Намена доделе једнократне новчане помоћи из овог огласа је обезбеђење основних потреба у виду једнократне новчане помоћи за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица.

                                                                    Члан 4.

Право на помоћ у виду једнократне новчане помоћи, имају сви подносиоци захтева, под једнаким условима, а према условима и критеријумима и реду првенства утврђеним овим Правилником.

Члан 5.

Поступак за доделу Помоћи спроводи Комисија, на основу поднетог захтева

документације. Проверу захтева и документације врши Комисија општине Ивањица.

Уколико се појаве нови и важни елементи везани за претходно обрађен захтев, Комисија задржава право на поновно разматрање захтева.

Члан 6.

Уз пријаву за доделу једнократне новчане помоћи, која се подноси у општини Ивањица, подносилац је дужан да достави следеће доказе на увид:

избегличку/расељеничку легитимацију за подносиоце захтева,

доказе о приходима (зарада, уверење из НСЗ да је лице незапослено, чек од пензије, изјава да нема приходе, итд.),

медицинска документација,

решења за лица (децу) смештена у хранитељским породицама,

жртве породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај центра за социјални рад.

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, а оригинална документа се проверавају од стране општине приликом пријема захтева.

                                                                       Члан 7.

Висина средстава која се одобрава износи 15.000,00 динара по породици и иста се уплаћује на рачун подносиоца захтева.

                                                                       Члан 8.

Пријаве на оглас за доделу једнократне новчане помоћи подносе се на обрасцу који се може добити у канцеларији број 5 Општинске управе Ивањица.

Комисија ће разматрати само пријаве које су у складу са Огласом. Неблаговремене и непотпуне пријаве на Оглас неће бити разматране.

 Пријаве се подносе непосредно преко писарнице Општинске управе општине             Ивањица до 15.12.2017. године до 15 часова.

01 број 560-27/2017 од 06.12.2017. године

О Аутору

Financ