Јавне набавке

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке за набавку услуге – израда Плана детаљне регулације туристичко – рекреативне зоне „Јаковића поље“-404-1- 15/2015-05

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

05 Број: 404-1-15/2015

14.12.2015. године

И в а њ и ц а 

             На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015),

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Венијамина Маринковића 1

О б ­ј а ­в љ у ­ј е

ПО­ЗИВ

 за подношење по­ну­да у  по­ступ­ку јавне набавке мале вредности број 404-1- 15/2015-05 за набавку услуге – израда Плана детаљне регулације туристичко – рекреативне зоне „Јаковића поље“.

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Назив Наручиоца: Општина Ивањица

Адреса: ул Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица

ПИБ: 101886934

Матични број: 07221142

Шифра делатности:8411

Интернет страница Наручиоца: www.ivanjica..gov.rs

2. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.

3. Опис предмета набавке: Набавка услуге – израда Плана детаљне регулације туристичко – рекреативне зоне „Јаковића поље“.

Ознака у општем речнику набавке: 71240000 архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања

4 .Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

 5. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса на којој је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети бесплатно са Портала јавних набавки portal.ujn.gov.rs или интернет странице наручиоца www.ivanjica.gov.rs Конкурсна документација се може доставити и путем електронске поште понуђачима који упуте захтев наручиоцу за достављање конкурсне документације на овај начин.

6. Начин подношења понуде и рок: Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији на адресу:ОПШТИНА ИВАЊИЦА, Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге – израда Плана детаљне регулације туристичко – рекреативне зоне „Јаковића поље“, ЈН бр.404-1-15/2015-05 НЕ ОТВАРАТИ”, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Рок за достављање понуда је 15 (петнаест) дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки одн. до 29.12.2015. године, до 12,00 часова без обзира на начин подношења понуде.

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу и број телефона понуђача и контакт особу.

Понуђач може поднети само једну понуду. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

7.Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће се 29.12.2015. године у 12,15 часова у просторијама ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА, Венијамина Маринковића број 1, канцеларија број 2.

Благовремено приспеле понуде комисија ће отварати по редоследу приспећа.

Отварању понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

 8. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача, под условом да Комисији за јавну набавку предају уредна пуномоћја којима доказују овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

9. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана од дана отварања понуда.

10. Лицa за контакт: Додатна обавештења и информације заинтересовани могу добити на адреси наручиоца, или преко контакт телефона: 032/664-760, локал 112 Особа за контакт: Снежана Џибраковић

Позивword

Конкурсна документацијаword

 

О Аутору

Financ