Javne nabavke

Javna nabavka radova na zimskom održavanju opštinskih i nekategorisanih puteva

На основу члана 32.,члана 55. став 1. и 2. ,члана 57. став 1.,2., и 3. и члана 60. став 1.  тачка 1. и став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС „124/2012, 14/2015 и 68/2015)

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Улица Венијамина Маринковића 1,32250 Ивањица

    Објављује

                                                 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 Назив наручиоца                           Општина Ивањица;

Адреса наручиоца                          Улица Венијамина Маринковића 1,32250 Ивањица;

Интернет страница                          www.ivanjica.gov.rs

наручиоца  

Врста наручиоца                               Градска и општинска управа

Врста поступка јавне                       Отворени поступак

набавке

Врста предмета                                 Услуге

 

Опис предмета набавке: Набавка услуге на зимском одржавању

општинских и некатегорисаних путева на територији општине

Ивањица;

 

Назив и ознака из општег речника набавке:

9062000-9 – услуге чишћења снега;

 

Број партија                                      Предмет јавне набавке је обликован у 7 партија:

Партија 1: деонице општинских путева: Стража-Осоница,Међуречје- Братљево –  Шанчеви,Придворица-Девићи, Грабовица-БелаЦрква,Међугорје-Дајића Брдо,Миловићи-Масларске воденице;

Партија 2: деонице општинских путева: Ивањица – Глијеча – Сивчина,   Мазгит – Оштра главица, Марина река – Венац – Вучковица, Прилике – Горње Радаљево – Лиса, Буковица – Лиса – Биоча, Трње – Луке;

Деонице некатегорисаних путева: територија МЗ Ивањица, МЗ Буковица, МЗ Прилике, МЗ Лиса;

Партија 3: деонице општинских путева: Катићи – Глог – Мочиоци, Биљеге – Чепово – Бјелуша, Катићи – Бела црква, Крст – Шареник;

Деонице некатегорисаних путева: територија МЗ Мочиоци и МЗ Брезова;

Партија 4: деонице општинских путева: Девићи – Брусник, Девићи – Остатија, Дајића брдо – Средња река – Саставци, Средња река – Грачки крст;

Деонице некатегорисаних путева: територија МЗ Девићи, МЗ Брусник, МЗ Остатија, МЗ Средња река, МЗ Придворица;

Партија 5: деонице општинских путева: Шанчеви-Ерчеге,Шанчеви-Ковиље,Саставци-Вучак,Зајечак-Васовићи-Вучак;

Деонице некатегорисаних путева: територија МЗ Ерчеге, МЗ Ковиље, МЗ Братљево, МЗ Међуречје;

Партија 6: деонице некатегорисаних путева:  територија МЗ Луке, МЗ Осоница;

Партија 7: деонице некатегорисаних путева : територија МЗ Кушићи, МЗ   Опаљеник;

 Критеријум за доделу                    Најнижа понуђена цена

уговора

Начин преузимања конкурсне    Конкурсна документација се може преузети са Портала

документације                                  јавних набавки: http://portal.ujn.gov.rs/

    Начин подношења понуде           Понуде се достављају непосредно или путем поште у

и рок                 затвореној коверти или кутији,затворену на начин да се

приликом отварања понуда може са сигурношћу

утврдити да се први пут отвара,са назнаком: „понуда за

јавну набавку услуге на зимском одржавању

општинских и некатегорисаних путева на територији

општине Ивањица-НЕ ОТВАРАТИ“ и сматраће се

благовременим уколико стигну на горе наведену адресу

у року од 15 дана од дана објављивања позива за

подношење понуда на Порталу јавних набавки:

http://portal.ujn.gov.rs/ до 10:00 часова последњег дана

рока. Уколико рок истиче на дан који је нерадан,као

последњи дан наведеног рока ће се сматрати први

наредни радни дан до 10:00 часова. На полеђини

коветре или на кутији понуђач је дужан да упише свој

назив,адресу,телефон и контакт особу.

 

Место,време и начин                     Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за

отварања понуда                            подношење понуда, тј. последњег дана рока за

подношење понуда у 11:00 часова у просторијама

наручиоца,у Ивањици,улица Венијамина Маринковића бр 1 у

канцеларији број 33. Отварању понуда могу

присуствовати сва заинтересована лица.

 

 

     Услови под којима                          Представници понуђача који присуствују отварању

представници понуђача                понуда,непосредно пре почетка поступка отварања

могу учествовати у поступку       понуда предају комисији за јавну набавку овлашћење

отварања понуда                            за учешће у поступку отварања понуда,које мора бити

заведено код понуђача,оверено печатом и потписано

од стране одговорног лица понуђача.

 

 

Рок за доношење одлуке             Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року

од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

 

Лице за контакт                               Особа за контакт Мара Караклајић,дипл.правник.

 

Остале информације                      Додатне информације се могу добити сваког радног

дана путем телефона/факса на број 032/515-0337 и

032/661-821 у времену од 07:30 до 15:30 часова или

на мејл адресу: mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору 2

Обавештење о закљученом уговору 3

Обавештење о закљученом уговору 4

Обавештење о закљученом уговору 5

О Аутору

Financ