Javne nabavke

Javna nabavka radova na zimskom održavanju opštinskih i nekategorisanih puteva

Na osnovu člana 32.,člana 55. stav 1. i 2. ,člana 57. stav 1.,2., i 3. i člana 60. stav 1.  tačka 1. i stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl.gl.RS „124/2012, 14/2015 i 68/2015)

OPŠTINA IVANJICA

Ulica Venijamina Marinkovića 1,32250 Ivanjica

    Objavljuje

                                                 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

 Naziv naručioca                           Opština Ivanjica;

Adresa naručioca                          Ulica Venijamina Marinkovića 1,32250 Ivanjica;

Internet stranica                          www.ivanjica.gov.rs

naručioca  

Vrsta naručioca                               Gradska i opštinska uprava

Vrsta postupka javne                       Otvoreni postupak

nabavke

Vrsta predmeta                                 Usluge

 

Opis predmeta nabavke: Nabavka usluge na zimskom održavanju

opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine

Ivanjica;

 

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

9062000-9 – usluge čišćenja snega;

 

Broj partija                                      Predmet javne nabavke je oblikovan u 7 partija:

Partija 1: deonice opštinskih puteva: Straža-Osonica,Međurečje- Bratljevo –  Šančevi,Pridvorica-Devići, Grabovica-BelaCrkva,Međugorje-Dajića Brdo,Milovići-Maslarske vodenice;

Partija 2: deonice opštinskih puteva: Ivanjica – Gliječa – Sivčina,   Mazgit – Oštra glavica, Marina reka – Venac – Vučkovica, Prilike – Gornje Radaljevo – Lisa, Bukovica – Lisa – Bioča, Trnje – Luke;

Deonice nekategorisanih puteva: teritorija MZ Ivanjica, MZ Bukovica, MZ Prilike, MZ Lisa;

Partija 3: deonice opštinskih puteva: Katići – Glog – Močioci, Biljege – Čepovo – Bjeluša, Katići – Bela crkva, Krst – Šarenik;

Deonice nekategorisanih puteva: teritorija MZ Močioci i MZ Brezova;

Partija 4: deonice opštinskih puteva: Devići – Brusnik, Devići – Ostatija, Dajića brdo – Srednja reka – Sastavci, Srednja reka – Grački krst;

Deonice nekategorisanih puteva: teritorija MZ Devići, MZ Brusnik, MZ Ostatija, MZ Srednja reka, MZ Pridvorica;

Partija 5: deonice opštinskih puteva: Šančevi-Erčege,Šančevi-Kovilje,Sastavci-Vučak,Zaječak-Vasovići-Vučak;

Deonice nekategorisanih puteva: teritorija MZ Erčege, MZ Kovilje, MZ Bratljevo, MZ Međurečje;

Partija 6: deonice nekategorisanih puteva:  teritorija MZ Luke, MZ Osonica;

Partija 7: deonice nekategorisanih puteva : teritorija MZ Kušići, MZ   Opaljenik;

 Kriterijum za dodelu                    Najniža ponuđena cena

ugovora

Način preuzimanja konkursne    Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa Portala

dokumentacije                                  javnih nabavki: http://portal.ujn.gov.rs/

    Način podnošenja ponude           Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u

i rok                 zatvorenoj koverti ili kutiji,zatvorenu na način da se

prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću

utvrditi da se prvi put otvara,sa naznakom: „ponuda za

javnu nabavku usluge na zimskom održavanju

opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji

opštine Ivanjica-NE OTVARATI“ i smatraće se

blagovremenim ukoliko stignu na gore navedenu adresu

u roku od 15 dana od dana objavljivanja poziva za

podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki:

http://portal.ujn.gov.rs/ do 10:00 časova poslednjeg dana

roka. Ukoliko rok ističe na dan koji je neradan,kao

poslednji dan navedenog roka će se smatrati prvi

naredni radni dan do 10:00 časova. Na poleđini

kovetre ili na kutiji ponuđač je dužan da upiše svoj

naziv,adresu,telefon i kontakt osobu.

 

Mesto,vreme i način                     Javno otvaranje ponuda obaviće se po isteku roka za

otvaranja ponuda                            podnošenje ponuda, tj. poslednjeg dana roka za

podnošenje ponuda u 11:00 časova u prostorijama

naručioca,u Ivanjici,ulica Venijamina Marinkovića br 1 u

kancelariji broj 33. Otvaranju ponuda mogu

prisustvovati sva zainteresovana lica.

 

 

     Uslovi pod kojima                          Predstavnici ponuđača koji prisustvuju otvaranju

predstavnici ponuđača                ponuda,neposredno pre početka postupka otvaranja

mogu učestvovati u postupku       ponuda predaju komisiji za javnu nabavku ovlašćenje

otvaranja ponuda                            za učešće u postupku otvaranja ponuda,koje mora biti

zavedeno kod ponuđača,overeno pečatom i potpisano

od strane odgovornog lica ponuđača.

 

 

Rok za donošenje odluke             Naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora u roku

od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

 

Lice za kontakt                               Osoba za kontakt Mara Karaklajić,dipl.pravnik.

 

Ostale informacije                      Dodatne informacije se mogu dobiti svakog radnog

dana putem telefona/faksa na broj 032/515-0337 i

032/661-821 u vremenu od 07:30 do 15:30 časova ili

na mejl adresu: mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 5

О Аутору

Financ