Javne nabavke

Javna nabavka usluge na zimskom održavanju opštinskih i nekategorisanih puteva 2019/20

Na osnovu člana 32.,člana 55. stav 1. i 2. ,člana 57. stav 1.,2., i 3. i člana 60. stav 1.  tačka 1. i stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl.gl.RS“ 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

OPŠTINA IVANJICA

Ulica Venijamina Marinkovića 1, 32250 Ivanjica

Objavljuje

                                                 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 Naziv naručioca                           Opština Ivanjica

Adresa naručioca                          Ulica Venijamina Marinkovića 1, 32250 Ivanjica

Internet stranica                          www.ivanjica.gov.rs

naručioca  

Vrsta naručioca                               Gradska i opštinska uprava

Vrsta postupka javne                       Otvoreni postupak

nabavke

Vrsta predmeta                                 Usluge

                                                                Opis predmeta nabavke: Nabavka usluge na zimskom održavanju                  

                                                                opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine  

                                                                Ivanjica;

                                                                Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

                                                                 9062000 – 9 – usluge čišćenja snega;

Broj partija                                      Predmet javne nabavke je oblikovan u 7 partija:

Partija 1: deonice opštinskih puteva: Straža – Osonica, Međurečje – Bratljevo – Šančevi, Pridvorica – Devići, Grabovica – Bela Crkva, Međugorje – Dajića brdo, Milovići -Maslarske vodenice;

Partija 2: deonice opštinskih puteva: Ivanjica – Gliječa – Sivčina,   Mazgit – Oštra glavica, Marina reka – Venac – Vučkovica, Prilike – Gornje Radaljevo – Lisa, Bukovica – Lisa – Bioča, Trnje – Luke;

Deonice nekategorisanih puteva: teritorija MZ Ivanjica, MZ Bukovica, MZ Prilike, MZ Lisa;

Partija 3: deonice opštinskih puteva: Katići – Glog – Močioci, Biljege – Čepovo – Bjeluša, Katići – Bela crkva, Krst – Šarenik;

Deonice nekategorisanih puteva: teritorija MZ Močioci i MZ Brezova;

Partija 4: deonice opštinskih puteva: Devići – Brusnik, Devići – Ostatija, Dajića brdo – Srednja reka – Sastavci, Srednja reka – Grački krst;

Deonice nekategorisanih puteva: teritorija MZ Devići, MZ Brusnik, MZ Ostatija, MZ Srednja reka, MZ Pridvorica;

Partija 5: deonice opštinskih puteva: Šančevi – Erčege, Šančevi – Kovilje, Sastavci – Vučak, Zaječak – Vasovići – Vučak;

Deonice nekategorisanih puteva: teritorija MZ Erčege, MZ Kovilje, MZ Bratljevo, MZ Međurečje;

Partija 6: deonice nekategorisanih puteva:  teritorija MZ Luke, MZ Osonica;

Partija 7: deonice nekategorisanih puteva : teritorija MZ Kušići, MZ Opaljenik;

Kriterijum za dodelu                    Najniža ponuđena cena

ugovora  

 Način preuzimanja konkursne    Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa Portala  

 dokumentacije                                  javnih nabavki: http://portal.ujn.gov.rs/

   Način podnošenja ponude           Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u     

                i rok                 zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se

                                                                  prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću

                                                                  utvrditi da se prvi put otvara, sa naznakom: „Ponuda za

                                                                  javnu nabavku usluge na zimskom održavanju

                                                                  opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji

                                                                  opštine Ivanjica – NE OTVARATI“ i smatraće se

                                                                  blagovremenim ukoliko stignu na gore navedenu adresu

                                                                   u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva za

                                                                  podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki:

                                                                  http://portal.ujn.gov.rs/ do 10:00 časova poslednjeg dana

                                                                  roka. Ukoliko rok ističe na dan koji je neradan, kao

                                                                   poslednji dan navedenog roka će se smatrati prvi

                                                                   naredni radni dan do 10:00 časova. Na poleđini

                                                                   koverte ili na kutiji ponuđač je dužan da upiše svoj    

                                                                   naziv, adresu, telefon i kontakt osobu.

    Mesto,vreme i način                     Javno otvaranje ponuda obaviće se po isteku roka za

    otvaranja ponuda                            podnošenje ponuda, tj. poslednjeg dana roka za

                                                                  podnošenje ponuda u 11:00 časova u prostorijama

                                                                  naručioca, u Ivanjici, ulica Venijamina Marinkovića br 1 u

                                                                  kancelariji broj 33. Otvaranju ponuda mogu

                                                                  prisustvovati sva zainteresovana lica.

     Uslovi pod kojima                          Predstavnici ponuđača koji prisustvuju otvaranju

     predstavnici ponuđača                ponuda, neposredno pre početka postupka otvaranja

     mogu učestvovati u postupku       ponuda predaju komisiji za javnu nabavku ovlašćenje

     otvaranja ponuda                            za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje mora biti

                                                                   zavedeno kod ponuđača i potpisano od strane odgovornog

                                                                   lica ponuđača.

     Rok za donošenje odluke             Naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora u roku

                                                                   od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

     Lice za kontakt                               Osoba za kontakt Mara Karaklajić, dipl.pravnik

     Ostale informacije                      Dodatne informacije se mogu dobiti svakog radnog

                                                                   dana putem telefona/faksa na broj 032/515-0337 i  

                                                                   032/661-821 u vremenu od 07:30 do 15:30 časova ili

                                                                   na mejl adresu: mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs

О Аутору

Financ