Vesti Konkursi i obaveštenja

Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata od javnog interesa udruženja civilnog društva

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima (“Sl.glasnik RS“ br.51/2009), čl. 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja  (“Sl.glasnik RS“ br.8/2012, 94/13 i 94/2015) i člana 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima civilnog društva za izbor programa/projekata koja se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta opštine Ivanjica (Sl. list opština Ivanjica br. 2/2015 i 2/2016),  Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2017. godinu, („Službeni list opštine Ivanjica br. 15/2016”)  Opštinska uprava opštine Ivanjica   raspisuje

  J A V N I    K O N K U R S

za  sufinansiranje programa/ projekata od javnog interesa udruženja civilnog društva u 2017. godini

             Raspisuje se Javni konkurs za  sufinansiranje programa/projekata od javnog interesa udruženja civilnog društva ( u daljem tekstu udruženja) u 2017.godini .

             Sredstva za realizaciju programa/projekata iz stava 1. ovog Javnog konkursa obezbeđena su Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2017. godinu, („Službeni list opštine Ivanjica br 15/2016”)  u budžetu opštine Ivanjica za 2017. godinu, u ukupnom iznosu od 800.000,00  dinara.

             Opšti uslovi za učešće na konkursu udruženja za realizovanje Programa od javnog interesa su:

 • Da udruženje ima status pravnog lica;
 • Da je sedište pravnog lica na teritoriji opštine Ivanjica i da se program od javnog interesa realizuje na teritoriji opštine Ivanjica;
 • Da je udruženje osnovano u skladu sa propisima kojim je uređeno osnivanje udruženja i da je upisan u propisani registar;
 • Da udruženje ima usvojen godišnji program/plan  rada koji obuhvata programe/projekte i aktivnosti u oblastima koje su od javnog interesa usvojen od strane organa udruženja

Opština Ivanjica  neće finansirati:

projekte/programe sa komercijalnim efektima,

 • projekte/programe koji su prethodnih godina već bili finansirani iz opštinskog budžeta a nisu realizovani,
 • investiciona ulaganja u izgradnju, opremanje i održavanje poslovnog prostora,
 • projekte/programe čije su jedine programske aktivnosti putovanja, studije,učešće na konferencijama, predavanja stručnjaka i slične aktivnosti,
 • programe čije su programske aktivnosti nagrade i sponzorstva pojedincima i drugim organizacijama

            Izbor projekta/programa koji će se finansirati sredstvima budžeta vršiće se primenom sledećih kriterijuma i broja bodova:

 • usklađenost projekta sa svim zahtevima konkursa 0 – 30 bodova
 • usklađenost projekta sa strategijom održivog razvoja opštine Ivanjica 0-10 bodova
 • problem kojim se bavi i očekivani rezultati 0 – 10 bodova
 • definisani ciljevi i ostvarljivost 0 – 10 bodova
 • obezbeđeno finansiranje iz drugih izvora 0 – 10 bodova
 • broj učesnik programa/projekta 0 – 5 bodova
 • ekonomičnost projektnih aktivnosti 0 – 10 bodova
 • izveštaj o utrošenim sredstvima dobijenih iz opštinskog budžeta opštine 0 – 10 bodova
 • izvodljivost programa/projekta u planiranom vremenskom roku 0 – 5 bodova
 • održivost projekta 0-10 bodova
 • obezbeđeno partnerstvo 0 – 10 bodova

Potpuna dokumentacija za prijavu na Javni konkurs treba da sadrži:

 • obrazac prijave na konkurs u 2 primerka (koji sadrži detaljan opis programa/projekata za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava, kao i korisnike, značaj, mesto i vreme realizacije programa/projekata ),
 • obrazac budžeta u 2 primerka,
 • odluku nadležnog organa udruženja o usvajanju programa rada za tekuću godinu,
 • kopiju izveštaja o stanju računa podnosioca prijave (bilans stanja i bilans uspeha za 2016. godinu sa dokazom da je izveštaj podnet Agenciji za privredne registre),

  Obrazac prijave na Konkurs biće dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Ivanjica ( www.ivanjica.gov.rs).

Kompletna konkursna dokumentacija dostavlja se u jednoj zatvorenoj koverti.

Predloženi programi/projekti učesnika Konkursa treba da budu napisani na računaru i na propisanim obrascima,  potpisani i overeni od strane  ovlašćenog lica. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanih obrazaca, neće se uzeti u razmatranje.

Aktivnosti obuhvaćene programom/projektom moraju se realizovati do kraja kalendarske godine.

Vreme trajanja projekta je maksimalno 6 meseci.

Ukupna vrednost projekta ne može prelaziti 200.000,00 dinara, uz obavezno finansijsko učešće podnosioca prijave  u iznosu od 10% od ukupnog budžeta projekta.

            Obrazac prijave na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom podnosi se Komisiji za izbor programa/projekata od javnog interesa udruženja civilnog društva sa naznakom “Prijava na konkurs za programe/projekte od javnog interesa udruženja civilnog društva – ne otvarati“ preporučenom poštom na adresu: Opštinska uprava opština Ivanjica, ul.V. Marinkovića br.1.  32250 Ivanjica ili predajom na pisarnici  Opštinske uprave ( šalter br. 2  u Uslužnom centru).

Obrazac prijave i obrazac budžeta projekta na Konkurs dostavlja se u štampanom obliku u dva primerka overen od strane ovlašćenog lica dok se prateća dokumentacija dostavlja u jednom primerku ( original ili overene fotokopije).

Prijave na konkurs mogu se podneti do 04.05.2017. godine u 15,00 časova, bez obzira na način podnošenja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, kao i prijave čiji podnosilac nije izvršio svoje dosadašnje obaveze prema opštini Ivanjica u vezi programa/projekata koje je opština iz budžeta finansirala odnosno sufinansirala.

Komisija za izbor programa/projekata od javnog interesa udruženja  razmotriće pristigle prijave i na osnovu navedenih kriterijuma utvrditi predlog za  finansiranje  odnosno  sufinansiranje u 2015.godini. Na listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata učesnici konkursa imu pravo prigovora u roku od pet dana od njenog objavljivanja; Odluku o prigovoru konkursna komisija donosi u roku od 15 dana od njenog objavljivanja; pravo prigovora ne zadržava izvršenje Odluke o izboru projekata za dodelu bespovratnih sredstava;

 Konačnu odluku o dodeli  sredstava donosi Opštinsko veće opštine Ivanjice, a Predsednik opštine Ivanjice zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj  telefona 032-664-425.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE IVANJICA

 

U Ivanjici, 19.04.2017.god.

 

01 Broj 400- 39/2017-01  

Obrazac PrijaveBudžet i izvori finansiranja

О Аутору

Financ