Javne nabavke

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Naziv naručioca: Opština Ivanjica
Adresa naručioca: Ulica Venijamina Marinkovića broj 1
Internet stranica naručioca: www.ivanjica.gov.rs
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta predmeta:Usluge

Za dobra i usluge: opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke,
Za radove: priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova, oznaka iz klasifikacije delatnosti, odnosno naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

Nabavka usluga na zimskom održavanju opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Ivanjica, i to deonice opštinskih puteva Devići – Brusnik, Devići – Ostatija, Dajića brdo – Srednja reka – Sastavci, Srednja reka – Grački krst i deonice nekategorisanih puteva: teritorija MZ Devići, MZ Brusnik, MZ Ostatija, MZ Srednja reka, MZ Pridvorica;
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 9062000 – 9 – usluge čišćenja snega;

Broj i datum zaključenja prvobitno zaključenog ugovora u slučaju pregovaračkog postupka
iz člana 36. stav 1. tač. 4) i 5) Zakona: /

Osnov za primenu pregovaračkog postupka i podaci koji opravdavaju njegovu primenu:

Osnov za primenu pregovaračkog postupka je član 36. stav 1. tačka 3. Zakona o javnim nabavkama.
U konkretnom slučaju zbog izuzetne hitnosti prouzrokovane vanrednim okolnostima ili nepredviđenim događajima, čije nastupanje ni u kom slučaju ne zavisi od volje naručioca, naručilac nije mogao da postupi u rokovima određenim za otvoreni ili restriktivni postupak.
Postupajući po zahtevu naručioca za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka i dopuni istog zahteva, Uprava za javne nabavke je dala mišljenje broj 404-02-265/2020 od 06.02.2020.godine u kome navodi da je osnovana primena pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, predviđenu članom 36. stav 1. tačka 3. Zakona o javnim nabavkama.


Naziv i adresa lica kojima će naručilac poslati poziv za podnošenje ponuda:

  1. Putevi DOO Ivanjica, ulica Javorska 55, 32250 Ivanjica;
  2. Matovac DOO Ivanjica, ulica Nade Popović 17, 32250 Ivanjica;
  3. SZTR Zrnce Arilje, ulica Pančićeva 24, 31230 Arilje;
  4. AZT i Radnja za pripremna gradilišta Momo Momčilo Maričić PR Ivanjica, ulica Partizanska 46, 32250 Ivanjica;

Ostale informacije:

О Аутору

Financ