Aktuelnosti Vesti

Rang lista kandidata koji se pozivaju na razgovor i testiranje za instruktore

Za sve kandidate:

 • fotokopija lične karte, odnosno očitana lična karta ili fotokopija pasoša;
 • fotokopija diplome (ili potvrda obrazovne ustanove) o stečenoj stručnoj spremi i original na uvid;
 • ).

Dodatno za nezaposlene kandidate :

 • potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje, kojom se dokazuje da je kandidat, u trenutku prijave, na njihovoj evidenciji (potvrdu je potrebno izvaditi nakon popunjavanja prijave ili najkasnije do dana predaje dokumentacije), ili
  • potvrda iz nadležne filijale fonda PIO, da kandidatu u trenutku prijave ne teče staž osiguranja. Ovu potvrdu donose studenti i druga lica koja nisu radno angažovana ali nisu prijavljena Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Dodatno za starosne penzionere:

 • fotokopija poslednjeg penzionog čeka, ili
  • fotokopija rešenja o penziji

Dodatno za zaposlene sa nepunim radnim vremenom:

 • (navedena dužina trajanja radnog vremena)

Dodatno za zaposlene sa punim radnim vremenom:

 • fotokopija važećeg ugovora ili potvrda poslodavca o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom

NAPOMENA:Sva lica zaposlena u autonomnoj pokrajini ili jedinicama lokalne samouprave u obavezi su da pribave Saglasnost za dodatni rad van radnog vremena kod drugog poslodavca i prilikom potpisivanja ugovora istu dostave u originalu.

Ukoliko je kandidat u momentu prijave bio radno angažovan po osnovu Ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova (koji ističe najkasnije do 15. avgusta 2022. godine), potrebno je da prilikom dolaska na testiranje i razgovor donese fotokopiju važećeg ugovora, a najkasnije do 20. avgusta 2022. godine dostavi potvrdu od Nacionalne službe za zapošljavanje ili PIO fonda da je nezaposlen, odnosno da je prestao da mu teče staž osiguranja.

Ako se uvidom u dokumentaciju ustanovi da je kandidat u prijavi naveo netačne podatke, broj bodova će biti korigovan i kandidat će ponovo biti rangiran. U slučaju da je ostvario manji broj bodova od kandidata koji je rangiran kao poslednji na spisku kandidata pozvanih na testiranje i razgovor, kandidat može biti isključen iz daljeg izbornog postupka.

Ukoliko kandidat ne preda traženu dokumentaciju, ili se uvidom u tražena dokumenta ustanovi da ne ispunjava predviđene opšte uslove, isključuje se iz daljeg izbornog postupka.

О Аутору

WEB MASTER