Вести Конкурси и обавештења

Јавни позив за доделу кошница корисницима у оквиру започињања сопствене делатности

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 400-41/2017-01

Датум:  20 .04. 2017. год.

И В А Њ И Ц А

На основу Одлуке о буџету oпштине Ивањица за 2017. годину,( „Службени лист општине Ивањица” бр 15/2016) програм 5 – Пољопривреда и рурални развој, Мере подршке руралном развоју – шифра 002, укупан износ 1.000.000,00 динара,  Општинска управа општине Ивањица расписује:

 ЈАВНИ ПОЗИВ

      за доделу  5 кошница за 14 корисница у циљу започињања сопствене делатности у оквиру пчеларства

Право учешћа на овом јавном позиву имају особе женског пола са територије општине Ивањица које се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање или које су осигуране на обавезно социјално осигурање по основу који не произилази из радног односа и да нису кориснице (старосне и пољопривредне) пензије, изузев лица која припадају некој од рањивих и маргинaлизованих група.

 1. Опис јавног позива: у оквиру овог позива  врши се одабир на основу дефинисаних критеријума  за 14 жена, које ће бити у прилици да добију по 5 кошница са ројевима ради започињања сопствене производње меда и осталих пчеларских производа. Општина Ивањица кроз овај конкурс жели да подржи и стимулише своје суграђанке стварањем шансе и бољих услова за социјални и економски напредак у циљу унапређења положаја жена на територији општине Ивањица.

 

 ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

 да најмање годину дана има пребивалиште на територији општине Ивањица;

 • да је лице пунолетно;
 • да лице није у радном односу и корисник пензије;
 • да је лице носилац или члан активног комерцијалног пољопривредног газдинства;
 • да лице припада некој од рањивих и маргинализованих група ( самохране мајке, лица са инвалидитетом, избегла лица, технолошки вишак, итд..). Припадност овој групи није обавезна, али свакако приликом рангирања носи већи број поена.

Уз пријаву, кандидат прилаже следећу документацију, и то:

 Пријавни образац ( може се преузети на сајту општине или у Општинској управи у канцеларији бр. 31)

 • Фотокопија личне карте / одштампана очитана лична карта;
 • Потврда о евиденцији да се лице води као незапослено код Националне службе за запошљавање  или фотокопија здравствене књижице;
 • Извод из регистра пољопривредног газдинства са подацима о носиоцу и члановима домаћинства;
 • Оверена изјава о броју чланова заједничког домаћинства;
 • Извод из регистра пољопривредног газдинства са подацима о сточном фонду;
 • Извод из регистра пољопривредног газдинства са подацима о газдинству;
 • Доказ о висини примања свих чланова домаћинства ( фотокопија здравствене књижице чланова домаћинства/ потврда запослених лица о висини месечне накнаде ( за последња три месеца) / фотокопиран пензиони чек, итд..).

Пратећа документација:

Лице које припада некој од категорија маргинализованих и рањивих група дужно је да поднесе:

 • Самохране мајке – фотокопија Решења о разводу брака или Извод из матичне књиге умрлих.
 • Лице са инвалидитетом – Потврда о степену инвалидитета.
 • Избегла лица – фотокопија Решења о избегличком статусу или Избегличка легитимација.
 • Лица која су проглашена технолошким вишком – фотокопија Решења о проглашењу технолошког вишка.

 ( Тражена документа не могу бити старија од датума објављивања јавног позива, изузев пратеће документације)

  Рок за подношење пријаве заинтересованих:

 Заинтересована лица могу пријаву са документацијом, у писаној форми у затвореној коверти са назнаком „Пријава на Јавни позив за доделу кошница и ројева“ – не отварати“ доставити  на адресу путем поште Општинске управе општине Ивањица, ул. В. Маринковића бр. 1 или  непосредно на писарници, шалтер бр. 2  у Услужном центру  најкасније до 05.05. 2017. године.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Јавни позив ће бити објављен на огласној табли Општинске управе и на званичној интернет презентацији општине, као и у локалним медијима.

 

Имена кандидаткиња и Ранг листа, објавиће се у року од 8 дана од дана истека јавног позива на огласној табли Општинске управе и на сајту  општине Ивањица.

Рок за приговор на Ранг листу је 5 дана од дана објављивања исте, након чега ће бити објављена коначна Одлука о избору 14 кандидаткиња- корисница бесповратне помоћи.

 Коначна Одлука са именима одабраних кандидаткиња/корисницама бесповратне помоћи, објавиће се на огласној табли Општинске управе и на сајту  општине Ивањица.

Председник општине Ивањице ће закључити уговор са изабраним кандидаткињама,  којим  ће се уредити међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

КРИТЕРИЈУМИ за бодовање пријава:

 

 • број чланова домаћинства – више од 5 или 5 чланова – 15 поена, 4 (четири) члана – 10 поена, 3 члана- 5 поена, 2 члана или мање – 0 поена.

 • кандидаткиња носилац домаћинства – 15 поена, кандидаткиња члан домаћинствa – 10 поена.
 • кaндидаткиња која припада некој од рањивих и маргинализованих група – 10 поена, изузев категорије самохраних мајки које приликом бодовања добијају – 20 поена.
 • кaндидаткиња чији укупни приходи свих чланова домаћинства не прелазе: више од 10.000 РСД – 30 поена, од 10.000 до 20.000 РСД – 20 поена, од 20.000 до 30.000 РСД – 10 поена, чији су приходи виши од 30.000 РСД – 5 поена.
 • кандидаткиња млађа од 45 година – 20 поена, кандидаткиња старија од 45 година -10 поена.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ЕЛИМИНАЦИЈУ ПРИЈАВА:

   Пријаве које садрже неки од наведених елемената биће изузете из разматрања:

 

 • уколико се пријави лице које је мушког пола;
 • лице које је остварило права на бесповратну помоћ у претходном Јавном позиву за доделу кошница и ројева;
 • лице које већ поседује кошнице  и бави се пчеларством;

 Детаљне информације могу се добити сваког радног дана од 07:30 до 15:30 часова у  канцеларији за локални економски развој бр. 31 или путем телефона 032/664-425.

 

  ПРИЈАВА

                                                                   Н А Ч Е Л Н И К

                                                                         Миланка Коларевић

О Аутору

Financ