Javne nabavke

Poziv za nabavku medicinske opreme za potrebe Doma zdravlja Ivanjica

    Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama  („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

OPŠTINA IVANJICA

Ulica Venijamina Marinkovića 1, 32250 Ivanjica

O b ­j a ­v lj u ­j e

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

ZA JAVNU NABAVKU DOBARA:

MEDICINSKA OPREMA

ZA POTREBE DOMA ZDRAVLJA IVANJICA

Adresa: ul. Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica

Matični broj: 07221142

PIB: 101886934

Šifra delatnosti:8411

Internet stranica Naručioca: www.ivanjica.gov.rs

Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava.

Vrsta postupka javne nabavke: – postupak javne nabavke male vrednosti-( Član 39 ZJN, „Sl. Glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15) – Sprovodi se radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

Vrsta predmeta: dobra

Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

Opis predmeta javne nabavke: Predmet javne nabavke br. 22/2017  je  nabavka Medicinske opreme za Dom zdravlja Ivanjica

Naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke: 33100000 – medicinska oprema;

Broj partija, ukoliko se predmet nabavke oblikuje u više partija :

Ova javna je oblikovana u 3 ( tri)  partije, koje su obeležene arapskim brojevima i to:

 

Redni broj partije N a z i v Jedinica mere Količina
1 GINEKOLOŠKI ULTRAZVUČNI APARAT SA DVE  SONDE kom 1
2 STONA CENTRIFUGA SA SLOBODNO ROTIRAJUĆIM  ROTOROM kom 1
3. AUTOMATSKI  KOAGULOMETAR kom 1

Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:

Odluka o dodeli ugovora o javnoj nabavci dobara br. JN 22/2017 Medicinska oprema za potrebe Doma zdravlja Ivanjica, doneće se primenom kriterijuma „ekonomski najpovoljnija ponuda“. U situaciji kada postoje dve ili više ponuda za određenu partiju sa jednakim brojem pondera, naručilac će izbor najpovoljnije ponude izvršiti na taj način što će izabrati ponudu ponuđača koji je ponudio najnižu cenu .Ukoliko ponuđači  ponude iste cene, prednost će imati ponuda kod koje je ponuđen duži garantni rok, odnosno kraći rok isporuke, odnosno duži rok važenja ponude, ovim redosledom, u slučaju istog broja pondera.

Ocenjivanje i rangiranje ponuda zasniva se na sledećim elementima kriterijuma „ekonomski najpovoljnija ponuda“:

 

1. Cena 80,00 pondera
2. Garantni rok ( u mesecima) 10.00 pondera
3. Rok isporuke ( u danima) 10.00 pondera
U K U P N O  P O N D E R A : 100,00 pondera
   
   

 

Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je

konkursna dokumentacija dostupna:

Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki: portal.ujn.gov.rs ili sa internet stranice naručioca www.ivanjica.rs

Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Način i mesto podnošenja ponuda:

Ponude sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti na adresu naručioca: Opština Ivanjica, Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica, sa obaveznom naznakom na licu koverte: Ne otvarati: JN 22/2017 Medicinska oprema za potrebe Doma zdravlja Ivanjica poštom, ili lično preko pisarnice naručioca. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa ponuđača, kao i ime osobe za kontakt i e-mail adresu.

 

Poslednji dan roka, odnosno datum i sat za podnošenje ponuda: Rok za podnošenje ponuda 17.10.2017. godine do 13.00 časova.

 

Posledice propuštanja roka određenog za podnošenje ponuda: Ponuda koja bude primljena nakon datuma i sata određenog za podnošenje ponuda smatraće se neblagovremenom.

Mesto , vreme i način otvaranja ponuda:

      Mesto otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se u Opštini Ivanjica, Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica, u kancelariji broj 35, prvi sprat.

 

Dan i sat otvaranja ponuda: Ponude će se otvarati 17.10.2017. godine sa početkom u 13.15 časova.

Vreme i način podnošenja punomoćja: Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. Predstavnici ponuđača moraju imati potpisano i overeno ovlašćenje koje će predati Komisiji za javnu nabavku pre otvaranja ponuda.

Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:

Vreme i način podnošenja punomoćja: Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. Predstavnici ponuđača moraju imati potpisano i overeno ovlašćenje koje će predati Komisiji za javnu nabavku pre otvaranja ponuda.

Rok za donošonje odluke:

Odluka o dodeli ugovora, sa obrazloženjem, doneće se u roku do 10 (deset)  dana od dana javnog otvaranja ponuda i biće objavljena na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca u roku od 3 (tri) dana od dana njenog donošenja.

Lice za kontakt:

Lice (ili služba) za kontakt: za pravna pitanja Biljana Vidić na broj 032/515-0339,

za stručna pitanja Aleksandar Radonjić  na broj 032/515-0307,  broj faksa: 032/661-821

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 

Pojašnjenje u vezi sa nabavkom opreme za Dom zdravlja

Odluka o obustavi postupka

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke za partiju 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3

О Аутору

Financ