Javne nabavke

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke gasnog ulja za zagrevanje službenih prostorija organa opštine Ivanjica

R e p u b l i k a  S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

05 Broj: 404-1-3/2016

19.02.2016. godine

I v a nj i c a 

             Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/2015 i 68/2015),

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE  IVANJICA

Venijamina Marinkovića 1

O b ­j a ­v lj u ­j e

PO­ZIV

 za podnošenje po­nu­da u po­stup­ku javne nabavke male vrednosti za nabavku gasnog ulja za zagrevanje službenih prostorija organa opštine Ivanjica

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca

Naziv Naručioca: Opštinska uprava opštine Ivanjica

Adresa: ul Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica

PIB: 101886934

Matični broj: 07221142

Šifra delatnosti:8411

Internet stranica Naručioca: www.ivanjica..rs

2. Vrsta postupka javne nabavke: Postupak javne nabavke male vrednosti

3. Opis predmeta nabavke: Nabavka dobara- 26000 litara gasnog ulja (GASNO ULJE EKSTRA LAKO EVRO EL ) za zagrevanje službenih prostorija organa opštine Ivanjica u 2016-2017. godini.

Oznaka u opštem rečniku nabavke: 09134000 – gasna ulja

 

4 .Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena

 5. Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa na kojoj je konkursna dokumentacija dostupna:Konkursna dokumentacija se može preuzeti besplatno sa Portala javnih nabavki portal.ujn.gov.rs ili internet stranice naručioca www.ivanjica.rs Konkursna dokumentacija se može dostaviti i putem elektronske pošte ponuđačima koji upute zahtev naručiocu za dostavljanje konkursne dokumentacije na ovaj način.

6. Način podnošenja ponude i rok: Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji na adresu:OPŠTINA IVANJICA, Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica sa naznakom: ,,Ponuda za javnu nabavku dobara-26000 litara gasnog ulja za zagrevanje službenih prostorija organa opštine Ivanjica u 2016. godini, JN br.3/2016 NE OTVARATI”, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Rok za dostavljanje ponuda je 12 (dvanaest) dana od dana objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki odn do 02.03.2016. godine do 12,00 časova, bez obzira na način podnošenja ponude.

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv, adresu i broj telefona ponuđača i kontakt osobu.

Ponuđač može podneti samo jednu ponudu. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi. Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

7.Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda obaviće se 02.03.2016. godine u 12,15 časova u prostorijama OPŠTINE IVANJICA, Venijamina Marinkovića broj 1, kancelarija broj 2.

Blagovremeno prispele ponude komisija će otvarati po redosledu prispeća.

Otvaranju ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice.

 8. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača, pod uslovom da Komisiji za javnu nabavku predaju uredna punomoćja kojima dokazuju ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda.

9. Rok za donošenje odluke: Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.

10. Lica za kontakt:Dodatna obaveštenja i informacije zainteresovani mogu dobiti na adresi naručioca, ili preko kontakt telefona:032/664-760, lokal 112 Osoba za kontakt: Snežana Džibraković

 

Pozivword

Konkursna dokumentacijaword

Odluka o dodeli ugovora

 

 

О Аутору

Financ