Вести Конкурси и обавештења

Јавни позив за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву а неопходна им је помоћ за економско оснаживањe

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Комисија за избор корисника

Број:06-17-2/2018

08.06.2018. године

И в а њ и ц а

На основу члана 10. става 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника, поступку иначину рада Комисије за избор корисника бр. 06-17-1 од 08.06.2018.године, за  избор  корисника  помоћи  намењене  интерно расељениим лицимaдок су у расељеништву, која имају боравиште/пребивалиште на територији општине Ивањица), а неопходна им је помоћ за економско оснаживање, и то за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовне активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области и које испуњавају прописане услове и мерила за избор корисника образована решењем Председника општине Ивањица бр. 021-11/2018 дана  03.05.2018. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву а неопходна им је помоћ за економско оснаживањe

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

 Предмет Јавног позива је додела помоћи намењена интерно расељеним лицима док су у расељеништву која имају боравиште/пребивалиште на територији општине Ивањица), а неопходна им је помоћ за економско оснаживање, и то за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовне активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области и које испуњавају прописане услове и мерила за избор корисника.

Помоћ се додељује као једнократна и бесповратна и одобрава се у роби и материјалу за економско оснаживање интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз доходовне активности у максималном износу до РСД 200.000,00 (словима: двестотине хиљада динара), по породичном домаћинству Корисника, и то за највише два породична домаћинства.

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ

Помоћ може бити додељена под следећим условима:

 1. да су евидентирани као интерно расељена лица и/или поседују легитимацију интерно расељеног лица (обавезно за Подносиоца пријаве);
 2. да имају имају боравиште/пребивалиште на територији Општине;
 3. да нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или економског оснаживања кроз доходовне активности, у текућој години;
 4. да нису корисници помоћи у пројектима економског оснаживања више од три пута (укључујући и овај јавни позив);
 5. уколико су били корисници помоћи у економском оснаживању да су исти наменски користили;
 6. да имају радно способне чланове домаћинства и потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;
 7. да је активност за коју је Помоћ тражена од значаја за егзистенцију породице;
 8. да има предуслове за обављање делатности за коју тражи Помоћ:
 • За пољоприведну делатност и сточарство да је власник или закупац земљишта и/или помоћних објеката;
 • За занатску или услужну делатност да је власник или закупац простора у коме ће обављати делатност и

За друге делатности у складу са делатношћу наведеној у пријави.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисник као подносилац пријаве на Јавни позив за себе и чланове породичног домаћинства доставља следећу документацију:

 1. Попуњен и потписан образац пријаве;
 2. Фотокопију легитимације интерно расељеног лица

(НАПОМЕНА: обавезно за Подносиоца пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства уколико су евидентирани као интерно расељено лице);

 1. Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитане, уколико је у питању нова лична карта са чипом);
 2. Изјаву оверену у органу управе или суду или код другог надлежног органа да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или економског оснаживања кроз доходовне активности, у текућој години;
 3. Доказ о приходима:
 • Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је Подносилац пријаве незапослен и да нема приходе;
 • Уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;
 • Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства или изјава оверена код надлежног органа да Подносилац пријаве, односно члан његовог породичног домаћинства остварује одређене повремене приходе;
 • Чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив или уколико лице не остварује приход по основу пензије – потврда надлежне службе или изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;
 1. За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 година – доказ о школовању, уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказе наведене у тачки 5) овог става (докази о приходима);
 2. Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
 3. Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
 4. За једнородитељску породицу прилаже се:
 • потврда о смрти брачног друга;
 • решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
 • извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;
 • пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању

детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву Подносиоца пријаве оверену код надлежног органа да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

 1. Потврда претходног послодавца, фотокопија радне књижице или изјава оверена код надлежног органа овере да лице има потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;
 2. Потврда да је Корисник прошао обуку за израду пословних планова или обуку Националне службе за запошљавање;
 3. Доказ да има регистровану делатност;
 4. Доказ да покреће активност – изјава да покреће активност (ако није регистровао нову активност коју покреће).

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији (фотокопије докумената није потребно оверавати), с тим да Комисија може од подносиоца пријаве на јавни позив тражити оригинална документа на увид.

Комисија за избор корисника, у складу са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) (у даљем тексту: ЗУП), за потребе поступка, по службеној дужности прибавља: потврду Комесаријата о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства евидентирани као интерно расељена лица у евиденцији Комесаријата али само у случају ако Подносилац пријаве не достави доказ о томе из члана 4 став 1. тачка 1); извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година; уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства; уверење Одељења за локалну пореску администрацију о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, обвезници пореза на имовину физичких лица; уверење МУП-а о кретању боравишта/пребивалишта за Подносиоца пријаве и све чланове породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства.

Доказе из става 1. овог члана, може прибавити и сама странка, уколико, у складу са чланом 103. став 3. ЗУП-а, изјави да ће у циљу ефикаснијег и економичнијег разматрања своје поднете пријаве на Јавни позив, наведене доказе прибавити сама.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија може по службеној дужности прибављати и друге доказе потребне за поступање по пријави на Јавни позив

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Заинтересована лица подносе пријаве на Јавни позив са потребним доказима Комисији за избор корисника Општине.

Документација се доставља у писарницу Општине или путем поште на адресу: Општина Ивањица, Венијамина Маринковића бр.1 са напоменом „За Јавни позив – доходоване активности за интерно расељена лица”.

Рок за подношење пријаве са потребним доказима је од 08.06.2018. до 29.06.2018.године  

  

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                   Снежана Марковић

О Аутору

Financ